Dzierżawa gruntów ZWRSP a PROW


Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Waldemar Humięcki przekazał w odpowiedzi kierowanej na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych, że kończąca się umowa dzierżawy nie jest utrudnieniem przy występowaniu o wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W przypadku operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ustalając powierzchnię gospodarstwa i wielkość ekonomiczną bierze pod uwagę grunty dzierżawione z ZWRSP na czas nieoznaczony albo na okres co najmniej 7 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Umowy, których termin wygaśnięcia jest dłuższy niż 1 rok nie są przedłużane, to jednak uczestnictwo bądź jego zamiar w programach finansowych albo współfinansowanych ze środków pomocowych będzie podstawą do pozytywnej analizy wniosku dzierżawcy i uzasadni gospodarczo przedłużenie umowy dzierżawy.

Bardzo istotną kwestą jest również fakt dotyczący prawidłowego wywiązywania się dzierżawcy z umów dzierżawy, gdyż w takim przypadku wnioski o wydłużenie okresu dzierżawy na czas niezbędny do realizacji programu rozpatrywany będzie niezwłocznie.

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez ANR w zakresie przedłużania umów dzierżawy nieruchomości ZWRSP osobom prowadzącym gospodarstwo rodzinne umowa może zostać wydłużona na okres do 15 lat, w przypadku pozostałych dzierżawców do 8 lat.

Warunkiem przedłużenia umowy jest w szczególności:


Składany wniosek nie musi zawierać kopii złożonego wniosku do ARiMR ani też pisma ARiMR stanowiącego wezwanie do uzupełnienia wniosku. Takie dokumenty dzierżawca powinien przedstawić w chwili podpisywania aneksu wydłużającego umowę dzierżawy. W przypadku, gdy przedłużenie umowy dzierżawy następuje ze względu na zamiar uczestnictwa lub uczestnictwo w programach pomocowych w umowie dzierżawy będzie zawarty zapis, który umożliwi Agencji wcześniejsze rozwiązanie umowy w przypadku rezygnacji dzierżawcy bądź utraty przez niego prawa do realizacji tego programu. Warunki umowy dzierżawy zostaną określone na nowo, z tym że czynsz nie może być niższy od dotychczasowego.

Każda umowa podlegać będzie odrębnej analizie w szczególności pod względem zasadności jej kontynuowania, oceny wysokości czynszu, na podstawie przeprowadzonej kontroli dzierżawionej nieruchomości.

ANR zastrzega jednak iż sam fakt złożenia wniosku o przedłużenie nie oznacza, że umowa zostanie automatycznie wydłużona. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi ANR nie będzie wydłużała umowy z osobami niewiarygodnymi finansowo lub przedłużany miałby zostać okres umowy kwalifikujący się do szybkiego rozwiązania, zwłaszcza z przyczyn leżących bezwzględnie po stronie dzierżawcy. Z umowy powinny być wyodrębnione grunty przewidziane do wyłączenia z umowy w późniejszym okresie, celem odrębnego ich zagospodarowania. Działki te nie powinny być również zgłaszane do obszaru kwalifikującego się do uzyskania płatności.

Barbara Idczak
Biuro WIR

Powrót