Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego – nowe zasady obrotu ziemią rolną

Na stronie internetowej Agencji Nieruchomości Rolnych www.anr.gov.pl pojawiła się zakładka UKUR-REALIZACJA, w której ANR publikuje informacje związane z realizacją Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (UKUR).

Obecnie najwięcej pytań kierowanych do WIR dotyczy obrotu ziemią rolną na rynku prywatnym i opinii wydawanych przez izbę.

W związku z powyższym w załączeniu zamieszczamy informacje pobrane ze strony ANR, w tym informację o obrocie ziemią w pytaniach i odpowiedziach oraz wnioski dla zbywcy i nabywcy gruntów rolnych.

W załącznikach składanych przez zbywcę konieczne jest złożenie dokumentu, że nie było możliwości nabycia nieruchomości przez podmioty o których mowa w ust. 1 i 3 art. 2a ustawy (osobę bliską zbywcy, jednostkę samorządu terytorialnego, Skarb Państwa lub działającą na jego rzecz Agencję, związki wyznaniowe, a także na podstawie art.151 lub art. 231 KC), tj. oświadczenie zbywcy w powyższym zakresie oraz inne dokumenty, np. potwierdzenie wywieszenia ogłoszenia o sprzedaży w izbie rolniczej, ODR, gminie, prasie, internecie, itp.

Konieczne jest również złożenie dokumentu potwierdzającego że nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej (np. założenia do prowadzenia działalności rolniczej wraz z opinią ODR, informacje o kwalifikacjach rolniczych albo o przystąpieniu do ich uzupełniania, lub o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu działalności rolniczej, opinie organizacji społeczno-zawodowej rolników, w tym izby rolniczej).

Załączniki:

Barbara Idczak
Biuro WIR

Powrót