03-09-2015 r.

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

27 sierpnia br. Prezydent podpisał ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego uchwaloną przez Sejm w dniu 5 sierpnia 2015 r.
Celem ustawy jest m.in:

W ustawie znalazły się zasady reglamentacji obrotu nieruchomościami rolnymi i podziału gospodarstw rolnych oraz określa podmioty, którym przysługuje prawo pierwokupu oraz tzw. prawo wykupu nieruchomości rolnych.

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego wprowadza w akcie prawnym dotyczącym gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa dwie zasadnicze zmiany w kontekście izb rolniczych:

W projekcie ustawy w art. 23 ust. 1 przyjęto , że Agencja, na wniosek osoby władającej nieruchomością Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa bez tytułu prawnego, może po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwej miejscowo izby rolniczej umorzyć, odroczyć lub rozłożyć na raty należności powstałe z tego tytułu przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli osoba ta władała nieruchomością w dobrej wierze lub przez okres ponad 10 lat.

Powyższe rozwiązania należy ocenić pozytywnie z punktu widzenia samorządu rolniczego. W pierwszej kolejności potrzeba wskazać, że proponowane zmiany wzmacniają rolę izb rolniczych, zwiększając ich wpływ i kompetencje w sprawach fundamentalnych dla rolnictwa. Proponowane zmiany świadczą o obserwowanym wzroście znaczenia izb rolniczych, jak również o potrzebie włączenia (choć jak na razie w bardzo ograniczonym zakresie) samorządu rolników do udziału w kształtowaniu ustroju rolnego.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Biuro WIR

Powrót