19-11-2015 r.

Porozumienie z ANR w sprawie przetargów ofertowych


W dniu 17 listopada br. w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej podpisano porozumienie pomiędzy WIR a Agencją Nieruchomości Rolnych OT w Poznaniu w sprawie przyjęcia kryteriów i wag przy ocenie ofert składanych w przetargach ofertowych organizowanych przez Agencję na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, które zostały wyłączone z umów dzierżawy w trybie art. 4 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 233, poz. 1382).

Zaproszenie.jpg

Ze strony WIR sygnatariuszami porozumienia zostali Piotr Walkowski Prezes WIR oraz Bogdan Fleming Wiceprezes WIR, natomiast ze strony ANR Tomasz Dutkiewicz Dyrektor ANR OT w Poznaniu.

Podpisane porozumienie jest wynikiem wielomiesięcznej pracy Zespołu Roboczego WIR i ANR, któremu przewodniczył Andrzej Frąckowiak Delegat do KRIR. W dokumencie zawarto między innymi obowiązujące kryteria mające zastosowanie w przetargach ofert pisemnych wraz z ich procentowym udziałem, tj.:

  1. wysokość ceny w wypadku sprzedaży lub wysokość czynszu dzierżawnego przy dzierżawie – 10%,
  2. powierzchnia gospodarstwa rolnego oferenta - 30%,
  3. odległość gospodarstwa rolnego oferenta od nieruchomości będącej przedmiotem przetargu - 30%,
  4. powierzchnia nieruchomości rolnych kiedykolwiek nabytych od Agencji przez oferenta oraz nieruchomości rolnych dzierżawionych przez niego od Agencji – 30%.

Porozumienie ma charakter ramowy - otwarty, co oznacza, że w razie powstania potrzeby jego zmiany lub uzupełnienia w jakimkolwiek zakresie WIR i ANR przystąpią do wspólnych konsultacji w tym zakresie. Porozumienie pozwala podejmować szybkie rozstrzygnięcia przetargów ograniczonych oraz wskazuje przejrzyste zasady naliczania punktów dla poszczególnych oferentów zainteresowanych zakupem gruntów rolnych będących we władaniu ANR.

Porozumienie WIR - ANR- kryteria przetargów ofertowych

Barbara Idczak

Powrót