25-01-2016 r.

Obrót ziemią rolną w Polsce – stan obecny i planowane zmiany

Pod takim tytułem, w dniu 22 stycznia br. Krajowa Rada Izb Rolniczych i Wielkopolska Izba Rolnicza zorganizowały podczas Targów Polagra Premiery konferencję.

Konferencję otworzył Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz, który powitał wszystkich przybyłych. W spotkaniu wzięło udział ok. 170 osób, z całej Polski, jednak najwięcej zainteresowanych było z Wielkopolski z Prezesem Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotrem Walkowskim na czele. Temat ten jest bardzo drażliwy zwłaszcza w Wielkopolsce, gdzie głód ziemi jest bardzo duży. Cena za jeden ha gruntu rolnego osiąga bardzo wysoki poziom, niekiedy nawet powyżej 100 tys. zł.


Ze strony Agencji w spotkaniu udział wzięli: Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych. Waldemar Humięcki i pani Anna Zając-Plezia Zastępca Dyrektora Zespołu Gospodarowania Zasobem zajmująca się sekcją dzierżaw nieruchomości.

Rolników głównie interesowała możliwość zakupu ziemi z zasobów ANR na powiększenie gospodarstw rodzinnych, na budowę budynków inwentarskich przeznaczonych np. na hodowlę trzody chlewnej.

Zgłoszono również propozycję zmian w ustawie dotyczącą możliwości zamiany ziemi oddanej np. pod budowę zbiornika retencyjnego czy kopalni odkrywkowej na ziemię pochodzącą z zasobów ANR.


Podnoszono także problem bezumownego użytkowania gruntów i braku w tej sytuacji możliwości dzierżawy czy sprzedaży nieruchomości. Wiele wątpliwości dotyczyło kryterium w przypadku przetargów ofertowych, zwłaszcza odległości od siedliska czy innych gruntów rolnych będących już w użytkowaniu oferenta od działki, którą rolnik chce nabyć. Jak podkreślił obecny na spotkaniu Andrzej Frąckowiak - członek Zespołu Roboczego WIR i ANR i zarazem delegat do KRIR - określenie odległości nie jest dużym problemem, bardziej skomplikowane będzie zapisanie umożliwiające jednemu nabywcy zakup tylko jednej nieruchomości z danego rozdania oraz wyeliminowanie tzw. „słupów”.

Projektowana ustawa obecnie jest na etapie wstępnym – powiedział przedstawiciel ANR Mariusz Drozdowski. Planuje się zmiany we wszystkich aktach prawnych dotyczących obrotu ziemią.

Proponowane przepisy zmierzają do wzmocnienia ochrony ziemi rolniczej w Polsce przed jej spekulacyjnym wykupem przez podstawione osoby z kraju i zagranicy. Zakłada ona między innymi wstrzymanie sprzedaży na okres 5 lat z wyjątkiem uzasadnionych przypadków. Sprzedaż będzie możliwa po zasięgnięciu opinii właściwej miejscowo izby rolniczej. Ustawa nie ogranicza nabywania ziemi w obrocie indywidualnym na rzecz osób najbliższych. W tej sytuacji będzie również możliwość zbycia ziemi innym osobom, jednak będzie zachodziła koniczność wcześniejszego udowodnienia, że nie było innej możliwości zbycia gruntów.


Prezes Humięcki podkreślił, że podstawą do rozdysponowania gruntów z zasobów ANR będą długoterminowe dzierżawy. Dzierżawcy będą wyłaniani w przetargach ograniczonych ustnych i ofertowych. Długoterminowe umowy dzierżawy pozwolą na pewność planowania produkcji rolnej i gospodarowania dzierżawioną ziemią.

Wiktor Szmulewicz - Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, podsumowując konferencję, zwrócił uwagę na duże zainteresowanie rolników nabywaniem ziemi i potrzebę spotkań z przedstawicielami Agencji Nieruchomości Rolnych, którzy wyjaśniają wiele wątpliwości i są pomocni w wielu skomplikowanych kwestiach.

Marta Ceglarek

Powrót