18-03-2016 r.

Posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące projektu ustawy
o wstrzymaniusprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa oraz zmianie niektórych ustaw

Projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw był przedmiotem debaty w trakcie posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 16 marca 2016 r. Wielkopolską Izbę Rolniczą reprezentowali Zbigniew Stajkowski Członek Zarządu WIR, Andrzej Frąckowiak Delegata do KRIR oraz rolnicy z powiatu wrzesińskiego.

W trakcie ożywionej dyskusji zebrani przedstawiciele rolniczych organizacji poparli założenia ustawy dotyczące zakazu sprzedaży ziemi rolnej przez 5 lat, choć wiele głosów w tej kwestii było również krytycznych.

Natomiast w wypowiedziach przedstawicieli wszystkich organizacji , w tym szczególnie izb rolniczych, negatywnie oceniono zapisy dotyczące ograniczeń w sprzedaży nieruchomości rolnych w obrocie prywatnym. Zdaniem zebranych własność rolników jest „rzeczą świętą” i niepodważalną. Temat ten zdominował całą dyskusję nad projektem ustawy. Rozmowy kuluarowe wskazywały na konieczność uwzględnienia propozycji zgłaszanych przez środowisko rolnicze, w tym również propozycji izb rolniczych.

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej przesłał na ręce Jarosława Sachajko – Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanowisko następującej treści:

Wielkopolska Izba Rolnicza z głębokim niepokojem obserwuje tempo prac nad ustawą o ustroju rolnym oraz brak uwzględnienia uwag zgłaszanych przez uprawnione instytucje, a w szczególności przez samorząd rolniczy.

Zarząd WIR postuluje zwłaszcza o głęboką analizę zapisów ustawy dotyczących praw własności. Ingerencja w prywatny obrót ziemią, a co za tym idzie praktyczne pozbawienie rolników możliwości stanowienia o swojej własności, budzi sprzeciw środowiska rolniczego i wywołuje wiele kontrowersji.

W opinii Wielkopolskiej Izby Rolniczej konieczne jest przeprowadzenie pilnych konsultacji w celu wypracowania rozwiązań satysfakcjonujących wszystkie zainteresowane strony.

Barbara Idczak
Biuro WIR

Powrót