08-04-2016 r.

Prezes ANR ws skrajnie wysokich czynszów dzierżaw

W odpowiedzi na wystąpienie Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotra Walkowskiego z dnia 2 marca 2016 r. do Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych Waldemara Humięckiego w sprawie nieracjonalnych, skrajnie wysokich czynszów dzierżawnych wylicytowanych przez niektórych uczestników przetargów na dzierżawę gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w dniu 8 kwietnia br. Wielkopolska Izba Rolnicza otrzymała odpowiedź, w której ANR wyjaśnia iż nie ma wpływu na wysokość czynszu oferowanego przez uczestników przetargu.

Zdaniem Agencji jeśli po zawarciu umowy, dzierżawca nie wywiązuje się z zobowiązań finansowych, ANR może rozwiązać taką umowę w drodze jednostronnego oświadczenia woli. Jednocześnie wskazano, iż „przetargi ograniczone ofert pisemnych na dzierżawę, oddział terenowy ANR może przeprowadzić na wniosek Rady Społecznej działającej przy Oddziale. W dniu 25.01.2016 r. Rada Społeczna działająca przy ANR OT Poznaniu podjęła decyzję, że wszystkie przetargi organizowane przez Oddział na dzierżawę nieruchomości rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha będą przeprowadzane w formie przetargów ograniczonych ofert pisemnych. Następnie na posiedzeniu w dniu 23.03.2016 r. Rada zdecydowała, że nieruchomości o powierzchni powyżej 1 ha do 5 ha, będą wydzierżawiane w drodze przetargów ograniczonych licytacyjnych. Nieruchomości rolne o powierzchni 1 ha i mniejsze, stosownie do zarządzenia Nr 2/2016 Prezesa ANR z dnia 18.01.2016 r., Oddział wydzierżawia w drodze przetargów licytacyjnych nieograniczonych.”

Tymczasem WIR postulowała, o wprowadzenie przepisów, które w przypadku wątpliwości członków komisji przetargowej co do finansowych możliwości wywiązania się wygrywającego przetarg ze zobowiązań wynikających z przebiegu licytacji, pozwolą uzależnić zawarcie z nim umowy od zbadania legalności źródła posiadanych środków finansowych, dokonanego przez Agencję Nieruchomości Rolnych przy współudziale służb skarbowych. Zdaniem samorządu rolniczego odpowiedź ANR oraz obecne jej działania w tej kwestii są niewystarczające i nie rozwiązują problemu skrajnie wysokich czynszów. W niedalekiej przyszłości może to doprowadzić do trudnej sytuacji ekonomicznej gospodarstw, które zaoferowały zawyżoną wartość czynszu dzierżawnego.

Opracowanie: B. Idczak

Powrót