20-04-2016 r.

Sejm, po poprawkach Senatu, przyjął ustawę, dotyczącą obrótu prywatną ziemią rolną

Po wejściu przepisów w życie zmienią się zasady prywatnego obrotu ziemią, którą będą mogli kupić jednie wykwalifikowani rolnicy. Jedynie działki o powierzchni mniejszej niż 0,3 hektara będą wyłączone spod ustawy. Prawo do nabywania nieruchomości rolnych zachowały kościoły i związki wyznaniowe. Ustawa wstrzymuje sprzedaż państwowych gruntów na 5 lat z wyjątkiem nieruchomości do 2 ha oraz innych przeznaczonych np. na cele nierolne (budownictwo mieszkaniowe, centra biznesowo-logistyczne, składy magazynowe, itp.). Zakłada, że nabywcą ziemi rolnej może być jedynie rolnik indywidualny czyli osoba fizyczna, która osobiście gospodaruje na gruntach do 300 ha, posiada kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkuje w gminie, gdzie jest położona co najmniej jedna działka jego gospodarstwa. Dodatkowo Agencja Nieruchomości Rolnych będzie miała prawo pierwokupu ziemi. Jednak nie będzie to dotyczyło dziedziczenia gospodarstwa przez osoby bliskie.

Wprowadzono też poprawki dopuszczające do przetargu młodych rolników, którzy uzyskali pomoc ze środków unijnych, pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji zawodowych oraz dopuszcza do przetargu młodych rolników (do 40 lat), którzy uzyskali pomoc ze środków unijnych, pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji zawodowych (w ciągu 3 lat).

Moratorium na zakup polskiej ziemi przez cudzoziemców kończy się 1 maja br. Nowe przepisu ustawy mają wejść w życie 30 kwietnia 2016.

Powrót