23-11-2016 r.

Czy Komisja Europejska rozpocznie procedury przeciwko Polsce
w sprawie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży państwowej ziemi?

Zgodnie z informacją PAP już w grudniu przewidywane jest wszczęcie formalnej procedury przez Komisję Europejską o naruszenie prawa unijnego, czyli wezwania do usunięcia uchybienia. Nieoficjalne informacje wskazują, że od czerwca prowadzona jest przez KE procedura zwana EU Pilot, która służy wyjaśnieniu problemów dotyczących zgodności prawa unijnego, finałem może być skarga do Trybunału Sprawiedliwości UE. Brak jest jakichkolwiek oficjalnych informacji ze strony Komisji Europejskiej w tym temacie, ze względu na fakt prowadzenia dialogu z polskimi władzami.

Doniesienia PAP wskazują, że problematyczne wg. KE jest ograniczenie swobody przepływu kapitału, co jest zabronione w UE. Podobne spory zostały wszczęte wobec innych państw członkowskich tj. Bułgarii, Litwy, Węgier i Słowacji. Zarzuty KE wobec tych państw dotyczyły wprowadzenia nieproporcjonalnych ograniczeń, które godzą w zasadę wolnego przepływu kapitału i dyskryminują obywateli UE ze względu na kraj pochodzenia.

Minister Rolnictwa Krzysztof Jurgiel poinformował, że wspólnie z krajami Grypy Wyszehradzkiej (bez Czech) został powołany zespół, który podejmie negocjacje z KE. Zdaniem K. Jurgiela „ własność ziemi jest to sprawa danego państwa i narodu”. Pierwsze spotkanie w tej sprawie ma być zorganizowane w styczniu.

Na podstawie Farmer.pl
Barbara Idczak
Biuro WIR

Powrót