26-01-2017 r.

Zmiany w zasadach sprzedaży ziemi – propozycje ANR

Zdaniem Agencji Nieruchomości Rolnych istnieje konieczność wprowadzenia zmian do ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

ANR proponuje zmianę zapisu dotyczącego zadań Agencji w którym określono, że „Agencja gospodaruje Zasobem w drodze: w pierwszej kolejności wydzierżawienia lub sprzedaży nieruchomości rolnych o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych, na zasadach określonych w rozdziałach 6 lub 8”. Zdaniem ANR zapisy te są zgodne z postulatami organizacji rolniczych. Zgodnie bowiem z definicją zawartą w art. 2 pkt 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – pod pojęciem gospodarstwa rolnego należy rozumieć gospodarstwo role w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w którym powierzchnia nieruchomości rolnej jest nie mniejsza niż 1 ha. W obecnie obowiązujących przepisach nie jest to jednoznacznie wskazane.

Użyczenie gruntu – ANR proponuje wprowadzenie takie zapisu do form zagospodarowania. W opinii ANR „propozycja ta pozwoliłaby na krótkotrwałe użyczenie nieruchomości np. osobie, która wygrała przetarg na sprzedaż, a nie doszło jeszcze do podpisania umowy, nieruchomość oczekuje na formalno-prawne przygotowanie jej do nieodpłatnego przekazania uprawnionym podmiotom. Taka forma udostępnienia nieruchomości wpłynie pozytywnie na przyspieszenie i usprawnienie procesu rozdysponowania, umożliwi osobie, która wygrała przetarg, podjęcie odpowiednich prac agrotechnicznych albo zabezpieczających.”

Ze względu na dezaktualizację przepisu ANR chce uchylenia zapisu mówiącego o możliwości przekazania nieodpłatnego w trwały zarząd nieruchomości niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Niezwykle istotne są zaproponowane zmiany w art. 28 dotyczące zasad sporządzania wykazu nieruchomości Zasobu przeznaczonych do sprzedaży i ogłaszania go, po zmianach ogłoszenie następowałoby w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Zmiana miała by dotyczyć uzupełnienia definicji „nieruchomości nierolnej”. ANR wyjaśnia, że „należy przez to rozumieć nieruchomość przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w całości albo w przeważającej części na cele inne niż rolne lub nieruchomość zabudowaną budynkami i budowlami niesłużącymi prowadzeniu działalności wytwórczej w rolnictwie wraz z gruntami do niej przyległymi niezbędnymi do racjonalnego korzystania z tej nieruchomości, a także nieruchomość której cechy fizyczne uniemożliwiają prowadzenie racjonalnej działalności wytwórczej w rolnictwie, o której mowa w art. 461 kc.”

ANR proponuje również zmianę w katalogu osób bliskich upoważnionych do nabywania ziemi nie przez rolnika, a także poszerzenie definicji „osoby bliskiej” o „rodzeństwo wstępnych”.

na podstawie Farmer.pl
Barbara Idczak

Powrót