08-03-2017 r.

ANR – czy działamy wspólnie dla dobra rolników?

Wielkopolska Izba Rolnicza działając na rzecz i w imieniu rolników współpracuje ze wszystkimi instytucjami rolniczymi, w tym z Agencją Nieruchomości Rolnych. Ze względu na istotę zagadnień, jakimi zajmuje się Agencja, czyli podstawą funkcjonowania gospodarstwa rolnego – ziemią, na tej współpracy szczególnie zależy samorządowi rolniczemu. Niestety mamy wrażenie, że nasze starania są interpretowane w niewłaściwy sposób.

WIR, jako członek Terenowej Rady Społecznej działającej przy OT ANR od początku jej istnienia, a więc od 2012 r. aktywnie uczestniczy w jej pracach. Wielokrotnie żadna z instytucji, które były wskazane w Zarządzeniu Prezesa ANR o powołaniu Rad Społecznych nie wykazywała woli współodpowiedzialności za podejmowane decyzje. Niestety ostatni czas prac TRS wskazuje, że nasz wypracowany dorobek i doświadczenie są niedoceniane. Prezes ANR w piśmie z 2 lutego 2017 r. do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych utrzymuje, że „ w ocenie Agencji wysłuchanie szerszego grona Rolników – Przedstawicieli związków i organizacji społeczno-zawodowych, może jedynie korzystnie wpłynąć na procesy rozdysponowania gruntów Zasobu….”. Przeczą temu ostatnie wypowiedzi przedstawicieli ANR, że do podjęcia decyzji wystarczy jeden obecny członek Rady Społecznej! WIR wielokrotnie apelowała o przyjęcie regulaminu prac Rady, który pozwoli na jasne, transparentne jej działanie. Tymczasem obecny brak zasad mnoży wątpliwości i pytania rolników, co do przejrzystości prac tego gremium, a co za tym idzie również samej Agencji. Regulamin ten powinien również odnosić się do obowiązujących procedur wystawiania opinii i podejmowania decyzji poszczególnych jednostek wchodzących w jej skład. WIR jako jedna z nielicznych organizacji rolniczych posiada swoje struktury powiatowe, a w skład Rad wchodzi zazwyczaj 2 przedstawicieli z gminy, którzy na bieżąco współpracują z rolnikami, organizacjami i instytucjami rolniczymi. Umożliwia to przekazanie informacji dotyczących danego regionu praktycznie z „pierwszej ręki” i jest podstawą do podjęcia przez Rady Powiatowe i Zarząd właściwych, dobrze uzasadnionych decyzji.

Niewątpliwym sukcesem samorządu rolniczego jest wprowadzenie do katalogu możliwości rozdysponowania gruntów przez ANR przetargów ofertowych. Byliśmy zdania, że wypracowane zasady wprowadzają większą przejrzystość do ich rozstrzygnięć. Tymczasem obecnie wprowadzone kryteria i wagi przetargowe, praktycznie bez uwzględnienia postulatów WIR (o czym pisaliśmy we wcześniejszych materiałach) wprowadziły chaos i poczucie niesprawiedliwości, szczególnie wśród rolników po 40 roku życia oraz tych, którzy nie zajmują się produkcją zwierzęcą. Niezrozumiały dla nas jest fakt przekazania WIR potwierdzenia obowiązujących w Wielkopolsce kryteriów i wag w przetargach ofertowych dopiero w styczniu 2017 r., tymczasem OT ANR otrzymał od Prezesa Agencji ww. pismo już 22 lipca 2016 r.

Ważną kwestią przy okazji organizacji przetargów jest konieczność złożenia dokumentacji w kancelarii notarialnej wskazanej przez ANR i złożenia stosownej opłaty. Zdaniem samorządu rolniczego w przypadku, gdy wysokość czynszu określana jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu, a zgodnie z decyzją Terenowej Rady społecznej w Wielkopolsce będą obowiązywały przetargi ofertowe dla wszystkich gruntów powyżej 2 ha, nie ma potrzeby składania przez rolników dokumentacji w kancelarii notarialnej. W chwili obecnej w składanych ofertach przetargowych nie wskazuje się wysokości czynszu dzierżawnego, który mógł decydować o wygranej przetargu, w związku z tym oferty mogły by być przyjmowane przez ANR. Tym samym zostaną ograniczone zbędne naszym zdaniem koszty rolnika. W szczególności, że każda z kancelarii notarialnych w Wielkopolsce obsługująca poszczególne Zamiejscowe Sekcje Gospodarowania Zasobem przyjmuje różne sposoby naliczania opłat notarialnych. Możliwość złożenia dokumentów w siedzibie ANR pozwoli również na uniknięcie sytuacji, w której oferta zostaje złożona w złym miejscu, a przez to rolnik traci możliwość udziału w przetargu.

Członkowie samorządu rolniczego otrzymują od rolników sygnały, że nie ma praktycznie możliwości kontaktu telefonicznego z OT ANR w Poznaniu. A pytań od rolników w sprawie przetargów, przedłużania dzierżaw, itp. jest bardzo dużo. WIR wielokrotnie zgłaszała Agencji swoją gotowość do pomocy w organizacji szkoleń dla rolników na terenie całej Wielkopolski, wzorem spotkań organizowanych przez Odziały Terenowe w województwach kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim. Oczywiście przedstawiciele ANR uczestniczą w spotkaniach z rolnikami organizowanych przez różne instytucje okołorolnicze, jako jeden z prelegentów. Jednakże naszym zdaniem konieczne jest poświęcenie czasu wykładowego tylko i wyłącznie dla Agencji, ze względu na istotę omawianych zagadnień. W ten sposób osoby zainteresowane dzierżawą gruntów z Zasobu czy też zakupem nieruchomości w obrocie prywatnym będą miały możliwość weryfikacji swoich wiadomości. Przełoży się to również na poprawność składanych w ANR dokumentów, a przez to na szybkość rozstrzygnięć.

Oczywiście jest wiele spraw związanych z działalnością ANR, które wymagałby wyjaśnień i zastanowienia nie tylko ze strony rządzącej, ale i organizacji rolniczych oraz samych rolników. WIR wyraża jednak nadzieję, że współpraca z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR), w skład którego wejdzie Agencja Nieruchomości Rolnych od 1 września br., będzie układała się dobrze, a nowo utworzona Instytucja wyciągnie wnioski z dotychczasowej pracy Agencji Nieruchomości Rolnych z korzyścią dla rolników.

WIR

Powrót