27-04-2017 r.

Posiedzenie Rady Społecznej działającej przy Prezesie ANR

W dniu 20 kwietnia br. w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Społecznej działającej przy Prezesie Agencji. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Agencji Nieruchomości Rolnych oraz członkowie Rady Społecznej składającej się z przedstawicieli: Krajowej Rady Izb Rolniczych, Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Stowarzyszenia Dzierżawców i Właścicieli Rolnych RP, Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników, Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna”, Związku Byłych Pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych, Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP oraz Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” ds. Rolnictwa.

Informację nt. wykonania sprzedaży, dzierżawy, realizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego zreferowała Pani Anna Zając-Plezia Dyrektor Zespołu Gospodarowania Zasobem w Biurze Prezesa. Agencja Nieruchomości Rolnych w 2016 r. przeprowadziła łącznie 14047 przetargów na dzierżawę i zaoferowała do wydzierżawienia grunty o łącznej powierzchni 75189 ha. Z tego rozstrzygniętych zostało 10400 przetargów na grunty o powierzchni 65305 ha. Prawie 60% wszystkich przetargów stanowiły przetargi ograniczone (8335 przetargów). W tym trybie (przetargu ograniczonego) zaoferowano rolnikom grunty o powierzchni 68104 ha, co daje ponad 90% powierzchni gruntów z pośród wszystkich wystawionych do dzierżawy. Do końca grudnia 2016 r. Agencja zawarła 8650 umów dzierżawy. Na ich podstawie wydzierżawiła grunty o łącznej pow. 59 357 ha. Największy areał wydzierżawiono w województwach: zachodniopomorskim 12023 ha, lubuskim 9155 ha, dolnośląskim 8297 ha i warmińsko-mazurskim. 7330 ha. W trzech kolejnych województwach: wielkopolskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim, Agencja odpowiednio wydzierżawiła: 5565 ha, 4500 ha i 3195 ha.

Średni czynsz dzierżawny dla umów dzierżawy zawartych w 2016 r. w ANR wynosi 12,6 dt. Najwyższy czynsz dzierżawny Agencja uzyskała w woj. kujawsko pomorskim 28,3 dt. Na drugim miejscu znalazło się woj. wielkopolskie, gdzie średni czynsz wynosi 21,7 dt.

Agencja w ramach kontynuacji rozpoczętych w 2015 r. procedur sprzedaży nieruchomości Zasobu sprzedała w 2016 r. ponad 16,5 tys. ha gruntów, głównie w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców (na podstawie art. 29 ust. 1. pkt 3 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa). Transakcje te stanowiły ponad 90% powierzchni nieruchomości sprzedanych przez Agencję w ubiegłym roku. Największy areał gruntów Agencja sprzedała w województwach: wielkopolskim 3483 ha, lubuskim 2753 ha, zachodniopomorskim 1812 ha, kujawsko-pomorskim 1555 ha, Warmińsko mazurskim 1591 ha. Agencja w skali kraju uzyskała średnią cenę sprzedaży 1 ha gruntu rolnego na poziomie 32255 zł. Najwyższe średnie ceny sprzedaży gruntów rolnych odnotowano w województwach: śląskim, łódzkim, wielkopolskim, kujawsko pomorskim. A najniższą średnią cenę sprzedaży uzyskano w woj. lubelskim.

Następnie na spotkaniu omówiono wyniki dotyczące nieodpłatnego przekazania nieruchomości Zasobu. W ramach obowiązków ustawowych Agencja w 2016 r. nieodpłatnie przekazała uprawnionym podmiotom 2108 ha gruntów. Jednym z najważniejszych beneficjentów nieodpłatnego przekazywania gruntów przez Agencję są jednostki samorządu terytorialnego, które otrzymują grunty na realizację zadań własnych.

W odniesieniu do realizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego Pani Anna Zając-Plezia Dyrektor Zespołu Gospodarowania Zasobem poinformowała zebranych, że okresie od 30 kwietnia do końca grudnia 2016 r. do Oddziałów Terenowych i Filii Agencji Nieruchomości Rolnych wpłynęło 6 963 wniosków dot. przeniesienia własności nieruchomości rolnych. Oddziały Terenowe i Filie wydały łącznie 4778 dokumentów zawierających końcowe rozstrzygnięcia. Wydano 4055 decyzji administracyjnych dot. nabycia nieruchomości rolnych na łączna pow. 11312 ha, w tym:

W omawianym okresie do OT i Filii ANR wpłynęło:

Agencja złożyła 2 oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości rolnych o łącznej pow. 267 ha.

W trakcie dyskusji przedstawiciel Stowarzyszenia Dzierżawców i Właścicieli Rolnych RP podniósł sprawę wypracowania wspólnego stanowiska w zakresie opracowania zasad przedłużania umów dzierżawy – dzierżawcom nieruchomości rolnych Zasobu w szczególności osobom prawnym i rolnikom dzierżawiącym nieruchomości o pow. powyżej 300 ha oraz zatrudniającym pracowników na umowę o pracę, dzierżawiącym duże zorganizowane ośrodki gospodarcze, prowadzącym na dużą skalę hodowlą zwierząt. Zaznaczył, że zdaniem Stowarzyszenia, dzierżawcom i właścicielom dużych gospodarstw towarowych państwo powinno również stworzyć perspektywy na najbliższe lata, a więc umożliwić przedłużanie umów dzierżawy – długoterminowo. Nie wszyscy członkowie Rady podzielili zdanie przedstawiciela Stowarzyszenia Dzierżawców i Właścicieli Rolnych RP. Wśród zebranych nastąpiła ożywiona dyskusja na ten temat. Przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych stwierdził, że problem tych dzierżawców jest zauważalny i powinien być rozwiązany systemowo. Podkreślił, że na początku działalności Agencji w pierwszej połowie lat 90-siątych rolnicy indywidualni nie byli zainteresowani w takim stopniu jak obecnie dzierżawą państwowej ziemi. Przeciwnego zdania byli członkowie Rady Społecznej reprezentujący Krajowa Radę Izb Rolniczych. Ostatecznie nie uzgodniono żadnego wspólnego stanowiska.

Pani Anna Zając-Plezia Dyrektor ZGZ poinformowała, że obecnie w Agencji procedowane są nowe zasady dzierżawy, w których będzie rozstrzygnięta również kwestie co dalej z kończącymi się 30-letnimi dzierżawami. Jednakże w związku z tym, że projekt ten jest na początkowej fazie uzgodnień, to poinformowała, że na tym etapie nie będą jeszcze przedstawione szczegółowe rozwiązania. Jeżeli chodzi o sytuację podmiotów, które nie wyraziły zgody na wyłączenia 30% z dzierżaw, to przepisy ustawy są jasne i bez zmiany przepisów ustawowych w tym zakresie nie ma możliwości przedłużenia im umów dzierżawy. W odniesieniu do kwestii audytów dzierżaw, poinformowała że prowadzony jest nadzór właścicielski nad prawidłowością realizacji umów dzierżawy. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, to może zostać przygotowana informacja nt. zasad prowadzenia nadzoru właścicielskiego i zakresu jego prowadzenia.

Delegat do KRIR Wielkopolskiej Izby Rolniczej zwrócił się z prośbą o uregulowanie prac terenowych rad społecznych działających przy oddziałach terenowych Agencji. WIR przekazała już wcześniej propozycję regulaminu Rady, który może stanowić punkt wyjścia do dyskusji w tym temacie.

Ostatnim tematem poruszonym na czwartkowym posiedzeniu Rady Społecznej działającej przy Prezesie Agencji Nieruchomości Rolnych była kwestia możliwości przeznaczania do sprzedaży na rzecz zainteresowanych rolników, przedsiębiorców rolnych, nieruchomości zabudowanych budynkami gospodarczymi, dotychczas nie wykorzystywanymi do produkcji zwierzęcej przez aktualnych dzierżawców oraz tych pozostających w Zasobie. Zebrani wspólnie doszli do wniosku, że należałoby w przyszłości zastanowić się nad rozwiązaniem również tej sprawy systemowo. Wśród zebranych przedstawicieli organizacji rolniczych słychać było również głosy, że budynki inwentarskie z lat 70-tych ubiegłego wieku aktualnie nie spełniają wymogów do prowadzenia nowoczesnej produkcji zwierzęcej, a wartość tych nieruchomości przedstawiają jedynie grunty, na których zlokalizowane są zabudowania. Pogląd ten również podzielił Pan Andrzej Sutkowski Wiceprezes ANR. Na tym dyskusja się zakończyła.

Przedstawiciel WIR biorący udział w spotkaniu pan Andrzej Frąckowiak przekazał na spotkaniu uwagi wielkopolskiego samorządu rolniczego, ze szczególnym zaakcentowaniem spraw związanych z brakiem rozstrzygnięć przetargów w województwie wielkopolskim oraz kryteriów i wag obowiązujących w przetargach ofert pisemnych, które wprowadzają wiele wątpliwości i niejasności.

Pani Hanna Myjak Wiceprezes ANR zaapelowała o zgłaszanie do Agencji przez środowiska rolnicze wszystkich spraw związanych z gospodarowaniem Zasobem WRSP oraz dotyczących realizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Na podstawie ANR
Biuro WIR

Powrót