06-11-2017 r.

Nowe zasady oceny kryteriów ofert pisemnych w przetargach
ograniczonych do rolników indywidualnych na
dzierżawę – zmiany czy kosmetyka?


Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w uzgodnieniu z MRiRW opublikował komplet zarządzeń dyrektora generalnego między innymi w sprawie wydzierżawiania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Nr 103/2017/Z z dnia 09.10.2017 r.). Niestety uzgodnień z samorządem rolniczym oraz innymi organizacjami społecznymi reprezentującymi rolników nie przeprowadzono.

Zgodnie z tym dokumentem przedstawione zasady, kryteria oceny ofert i ich wagi oraz zasady punktacji obowiązują na terenie całego kraju i maja charakter obligatoryjny. Tak więc KOWR odszedł od zasady, że punktacja dotycząca poszczególnych kryteriów jest ustalana przez Terenową Radę Społeczną działającą przy OT. Pozostawiono zapis o możliwości przyjęcia jednego dowolnego kryterium uzgodnionego z TRS. Problem w tym, że do chwili obecnej nie powołano rad społecznych przy KOWR.

Nowe kryteria oceny ofert i ich wagi przedstawiają się następująco:

1a. Odległość siedziby gospodarstwa rolnego oferenta od nieruchomości Zasobu - liczba punktów 15;

1b. Odległość nieruchomości rolnej będącej przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oferenta od nieruchomości Zasobu będącej przedmiotem przetargu - liczba punktów 15;

Pomiaru w kryterium 1a dokonuje się w linii prostej na podstawie mapy cyfrowej, od najbliżej wysuniętej granicy działki wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego oferenta będącej jego własnością (lub w użytkowaniu wieczystym, bądź dzierżawionej z ZWRSP) i zgłoszonej co najmniej 12 miesięcy przed datą publikacji ogłoszenia przetargu do ewidencji producentów ARiMR jako siedziba gospodarstwa, do najbliżej wysuniętej granicy nieruchomości wystawionej do przetargu. W tym wypadku konieczna będzie informacja wydana przez ARiMR.

W kryterium 1b również dokonuje się pomiaru w linii prostej na podstawie mapy cyfrowej, od najbliżej wysuniętej granicy działki w skład której wchodzą użytki rolne, będącej własnością lub w użytkowaniu wieczystym, bądź dzierżawionej z ZWRSP co najmniej 12 miesięcy przed datą publikacji ogłoszenia przetargu i wchodzącej w skład jego gospodarstwa rolnego.

Wyłączenie z katalogu możliwości dzierżawy w obrocie prywatnym, zdaniem samorządu rolniczego pozwoli na wyeliminowanie z przetargów osób, które dzierżawiły nieruchomości położone w pobliżu gruntów przeznaczonych do dzierżawy z Zasobu na sztucznych warunkach, tylko w celu uzyskania wysokiej punktacji w tym kryterium.

2. Powierzchnia nieruchomości rolnych nabytych lub wydzierżawionych z Zasobu – liczba punktów 30;

Oferenci, którzy na dzień składania oferty nabyli lub są dzierżawcami gruntów rolnych z Zasobu o łącznej powierzchni równej lub większej niż 3-krotność średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w danym województwie (wg ARiMR za poprzedni rok) – otrzymują 0 punktów. Maksymalną ilość punktów otrzymują oferenci, którzy nie nabyli, ani nie są dzierżawcami gruntów rolnych z Zasobu.

3. Intensywność produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oferenta – liczba punktów 15;

Ocena dokonywana jest na podstawie obsady inwentarza żywego w sztukach dużych (DJP) w przeliczeniu na 1 ha UR, według średniorocznej obsady w poprzednim roku. Przeliczeń jednak, w odróżnienie to wcześniej obowiązujących zasad, dokonuje KOWR. Dokumentami potwierdzającymi średnioroczną liczbę zwierząt są:

4. Kryterium wieku – liczba punktów 10;

Osoba, która w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości Zasobu przeznaczonych do dzierżawy ma nie więcej niż 40 lat otrzymuje max. liczbę punktów. Natomiast osoba, która w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości Zasobu przeznaczonych do dzierżawy ukończyła już 60 lat (od dnia następnego od daty urodzenia) - otrzymuje zero punktów. Pozostali uczestnicy przetargu, otrzymują liczbę punktów proporcjonalną do wieku; Jest to spełnienie jednego z postulatów Wielkopolskiej Izby Rolniczej, który przyczyni się do sprawiedliwego podziału punktacji w tym kryterium, bez dyskryminacji ze względu na wiek.

5. Powierzchnia użytków rolnych, stanowiących dzierżawę, użytkowanie wieczyste i własność rolnika i jego małżonka - liczba punktów 25;

Powierzchnia użytków rolnych stanowiących dzierżawę, użytkowanie wieczyste i własność rolnika i jego małżonka podawana jest na dzień składania oferty. Powierzchnię preferowana przyjmuje się na poziomie 3-krotności średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w danym województwie. Maksymalna liczbę punktów otrzymują rolnicy, których powierzchnia UR stanowiących dzierżawę, użytkowanie wieczyste i własność rolnika i jego małżonka, mieści się w przedziale od co najmniej 1 ha do powierzchni preferowanej, pomniejszonej o powierzchnię nieruchomości wystawianą do przetargu.

6. Kryterium uzgodnione z terenową radą społeczną (po jej powołaniu) – liczba punktów 10.

Tak przedstawiają się zasady oceny kryteriów ofert pisemnych w przetargach ograniczonych do rolników indywidualnych na dzierżawę. Adam Struziak, dyrektor Departamentu Gospodarowania Zasobem KOWR zapowiedział podczas sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że ”w bieżącym roku planujemy przeznaczyć jeszcze kilkanaście tysięcy hektarów do dzierżawy; a może, choć nie chciałbym się chwalić, uda się wydzierżawić nawet kilkadziesiąt tysięcy hektarów. Mam nadzieję, że uda nam się jak najwięcej nieruchomości zagospodarować i wydzierżawić”.

Jak wynika z ostatniego harmonogramu, który został opublikowany 1 listopada br. na stronie KOWR o odbywających się w Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu przetargach, w Wielkopolsce Odział nie przystępuje jeszcze do rozdysponowania nieruchomości Zasobu WRSP w formie dzierżawy, a jedynie zamieszczono informację o nieruchomościach przeznaczonych na sprzedaż.

Należy niestety wyrazić wątpliwość w deklaracje Dyrektora Generalnego KOWR przywołując jego słowa, że instytucja ta ma być przyjazna rolnikom,. Nie powołano jeszcze Terenowych Rad Społecznych, a wszelkie uzgodnienia odbywają się poza organizacjami rolniczymi. Grunty nadal leżą niezagospodarowane, a rolnicy czekają na możliwość powiększenia swojego warsztatu pracy.

Do pobrania:
Zarządzenie Dyrektora KOWR NR 103-2017-Z Z DNIA 9.10.2017

Biuro WIR

Powrót