26-03-2018 r.

Terenowa Rada Społeczna przy Oddziale Terenowym KOWR w Poznaniu rozpoczęła działalność


Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu z dnia 13 marca 2018 r. została powołana Terenowa Rada Społeczna.

Na podstawie zgłoszonych przez organizacje rolnicze wniosków o powołanie ich przedstawicieli do TRS, Wojciech Perczak wręczył nominacje następującym osobom:

W spotkaniu uczestniczyło 13 członków na 15 zgłoszonych. Do zadań Rady należy w szczególności opiniowanie wniosków Dyrektora w sprawach dotyczących zagospodarowania nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnych Skarbu Państwa, zgłaszanie do Dyrektora wniosków dotyczących sposobu zagospodarowania nieruchomości rolnych ZWRSP. Członkom Rady nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w Radzie. Na pierwszym posiedzeniu, zgodnie z Regulaminem funkcjonowania TRS, dokonano wyboru przewodniczącego Rady, którym został Andrzej Frąckowiak przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Wiceprzewodniczącą została Barbara Idczak, również z WIR. Wielkopolska Izba Rolnicza od chwili powołania Terenowej Rady Społecznej postulowała o wprowadzenie jasnego i przejrzystego regulaminu jej funkcjonowania, aby wykluczyć dowolność w działaniu i subiektywizm ocen analizowanych sytuacji. Dzięki tym staraniom, na początku tego roku Dyrektor Generalny KOWT wydał Zarządzenie o wprowadzeniu Regulaminu Rad Społecznych działających przy oddziałach terenowych KOWR. Zdaniem samorządu rolniczego, nie wszystkie zapisy są precyzyjne i uwzględniające postulaty organizacji rolniczych, niemniej jednak jest to pierwszy krok do normalizacji działania TRS.

Jedną z pierwszych spraw jakie podjęto podczas obrad TRS było powzięcie decyzji przez członków Rady o organizacji przetargów w rundzie wiosennej, które oceniane będą na podstawie 5 kryteriów, zgodnych z Zarządzeniem Nr 28/20185/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 22.02.2018 r. Kryterium VI, które pozostaje w gestii TRS będzie wprowadzone na jesień, po zgłoszeniu i zatwierdzeniu propozycji poszczególnych członków Rady. Decyzja została podjęta jednogłośnie ze względu na przyspieszenie prac OT KOWT związanych z rozdysponowaniem nieruchomości Zasobu WRSP w Wielkopolsce.

I tak w całym kraju obowiązują następujące zasady oceny kryteriów ofert pisemnych w przetargach ograniczonych:

1a. Odległość działki, na której znajduje się adres zameldowania na pobyt stały oferenta od nieruchomości Zasobu - liczba punktów 10;

1b. Odległość nieruchomości rolnej, w skład której wchodzą użytki rolne, od nieruchomości Zasobu będącej przedmiotem przetargu- liczba punktów 10;

Pomiaru w kryterium 1a dokonuje się w linii prostej na podstawie mapy cyfrowej, od najbliżej wysuniętej granicy działki, na której znajduje się od co najmniej 12 miesięcy przed datą publikacji ogłoszenia przetargu adres stałego zameldowania oferenta.

W kryterium 1b również dokonuje się pomiaru w linii prostej na podstawie mapy cyfrowej, od najbliżej wysuniętej granicy działki w skład której wchodzą użytki rolne, będącej własnością lub w użytkowaniu wieczystym, bądź dzierżawionej z ZWRSP albo jednostki samorządu terytorialnego albo osoby fizycznej, która wydzierżawiła nieruchomość rolną na okres nie krótszy niż 10 lat, w celu zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, wchodzącej co najmniej 12 miesięcy przed datą publikacji ogłoszenia przetargu w skład jego gospodarstwa rolnego.

2. Powierzchnia nieruchomości rolnych nabytych lub wydzierżawionych z Zasobu przez rolnika i jego małżonka– liczba punktów 20;

Oferenci, którzy na dzień składania oferty nabyli lub są dzierżawcami gruntów rolnych z Zasobu o łącznej powierzchni mniejszej lub równej 1,5-krotność średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w danym województwie (wg ARiMR za poprzedni rok) – otrzymują maksymalną punktów. Powyżej tej wartości oferenci otrzymują liczbę punktów proporcjonalną do powierzchni w danej ofercie.

3. Intensywność produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oferenta – liczba punktów 10;

Ocena dokonywana jest na podstawie obsady inwentarza żywego w sztukach dużych (DJP) w przeliczeniu na 1 ha UR, według średniorocznej obsady w poprzednim roku. Przeliczeń dokonuje KOWR. Maksymalną liczbę punktów otrzymują oferty, w których obsada DJP/ha UR jest równa 1,5 i większa. Mniejsza obsada otrzymuje proporcjonalnie mniej punktów.

4. Kryterium wieku – liczba punktów 10;

Osoba, która w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości Zasobu przeznaczonych do dzierżawy ma nie więcej niż 40 lat otrzymuje max. liczbę punktów. Natomiast osoba, która w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości Zasobu przeznaczonych do dzierżawy ukończyła już 65 lat (od dnia następnego od daty urodzenia) - otrzymuje zero punktów. Pozostali uczestnicy przetargu, otrzymują liczbę punktów proporcjonalną do wieku.

5. Powierzchnia użytków rolnych, stanowiących dzierżawę, użytkowanie wieczyste i własność rolnika i jego małżonka - liczba punktów 30;

Powierzchnia użytków rolnych stanowiących dzierżawę, użytkowanie wieczyste i własność rolnika i jego małżonka podawana jest na dzień składania oferty. Powierzchnię preferowana przyjmuje się na poziomie 3-krotności średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w danym województwie. Maksymalna liczbę punktów otrzymują rolnicy, których powierzchnia UR stanowiących dzierżawę, użytkowanie wieczyste i własność rolnika i jego małżonka, mieści się w przedziale od co najmniej 1 ha do powierzchni preferowanej. Ofert znajdujące się powyżej powierzchni preferowanej i mniej niż powierzchnia maksymalna (300 ha), otrzymują proporcjonalna liczbę punktów.

6. Kryterium uzgodnione z terenową radą społeczną (po jego ustaleniu) – liczba punktów 10.

Na zakończenie Dyrektor przedstawił zebranym procedurę powoływania członków komisji przetargowych. Tak, jak dotychczas w komisji będzie 2 przedstawicieli organizacji rolniczych, z tym, że o ich powołaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Organizacja, która jest zainteresowana udziałem ich przedstawiciela w komisji przetargowej, po ogłoszeniu przetargu będzie zobowiązana do przesłania stosownego zgłoszenia e-mailowo bądź zgłoszenia telefonicznego do osoby wskazanej w ogłoszeniu o przetargu. W związku z powyższym o udziale w komisji będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Barbara Idczak
Biuro WIR

Powrót