26-03-2018 r.

Zasady oceny kryteriów ofert pisemnych w przetargach ograniczonych do rolników indywidualnych na dzierżawę – kolejne zmiany


22 lutego br. Dyrektor Generalny KOWR wydał Zarządzenie nr 28/2018/Z zawierające wytyczne wydzierżawiania nieruchomości Zasobu Własności rolnej Skarbu Państwa, zmieniające Zarządzenie nr 103 z ubiegłego roku.
Poniższe kryteria oceny ofert, ich wagi oraz zasady punktacji obowiązują na terenie całego kraju. Kryteria nr 1-5 mają charakter obligatoryjny i muszą być stosowane w każdym województwie. Kryterium 6 jest dowolne i powinno zostać uzgodnione z radą społeczną. Punkty przyznawane są proporcjonalne i liczone są do dwóch miejsc po przecinku z zaokrągleniem zgodnie z regułami matematyki. W przypadku, gdy co najmniej dwie najkorzystniejsze oferty otrzymają tę samą liczbę punktów, wówczas punkty tych ofert przelicza się do czterech miejsc po przecinku, z zaokrągleniem.

Obowiązujące kryteria i oceny ich wagi:

1a. Odległość działki, na której znajduje się adres zameldowania na pobyt stały oferenta od nieruchomości Zasobu - liczba punktów 10;

1b. Odległość nieruchomości rolnej, w skład której wchodzą użytki rolne, od nieruchomości Zasobu będącej przedmiotem przetargu- liczba punktów 10;

Pomiaru w kryterium 1a dokonuje się w linii prostej na podstawie mapy cyfrowej, od najbliżej wysuniętej granicy działki, na której znajduje się od co najmniej 12 miesięcy przed datą publikacji ogłoszenia przetargu adres stałego zameldowania oferenta.

W kryterium 1b również dokonuje się pomiaru w linii prostej na podstawie mapy cyfrowej, od najbliżej wysuniętej granicy działki w skład której wchodzą użytki rolne, będącej:

W obu przypadkach odległość mierzona jest w km, do trzech miejsc po przecinku. W przypadku, gdy podana w ofercie działka, graniczy z wystawioną do przetargu nieruchomością Zasobu, wówczas oferta za przedmiotowe kryterium powinna otrzymać maksymalną liczbę punktów. Zero punktów otrzymują oferty, w których wskazana działka oddalona jest od nieruchomości wystawianej do przetargu powyżej 15 km.. Pozostali uczestnicy otrzymują liczbę punktów proporcjonalną do odległości wynikającej z oferty.
W ofercie należy wskazać informacje pozwalające na identyfikację działek, tj.: nazwę gminy, obrębu, numer arkusza mapy, numer działki. Dla działki z kryterium 1b należy załączyć numer Księgi Wieczystej oraz wypis z rejestru gruntów i kopię dokumentu potwierdzającego, że wskazana działka wchodzi co najmniej od 12 miesięcy przed datą publikacji ogłoszenia o przetargu w skład jego gospodarstwa rolnego (kopia KW albo wydruk z portalu internetowego, umowa przenosząca własność nieruchomości albo prawo użytkowania wieczystego w formie aktu notarialnego).

W przypadku, gdy oferent w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości Zasobu przeznaczonych do dzierżawy ma nie więcej niż 40 lat (nie ukończył 41 lat) i utworzył po raz pierwszy gospodarstwo w okresie krótszym niż 12 miesięcy przed datą publikacji ogłoszenia przetargu, wskazana działka, o której mowa w kryterium 1b, powinna wchodzić w skład gospodarstwa na dzień jego utworzenia.

2. Powierzchnia nieruchomości rolnych nabytych lub wydzierżawionych z Zasobu przez rolnika i jego małżonka– liczba punktów 20;

Oferenci, którzy na dzień składania oferty kiedykolwiek nabyli lub są dzierżawcami gruntów rolnych z Zasobu o łącznej powierzchni mniejszej lub równej 1,5-krotność średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w danym województwie (wg ARiMR za poprzedni rok) – otrzymują maksymalną punktów. Powyżej tej wartości (nie więcej jednak niż 300 ha minus powierzchnia UR przeznaczona do dzierżawy) oferenci otrzymują liczbę punktów proporcjonalną do powierzchni w danej ofercie.

3. Intensywność produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oferenta – liczba punktów 10;

Ocena dokonywana jest na podstawie obsady inwentarza żywego w sztukach dużych (DJP) w przeliczeniu na 1 ha UR, według średniorocznej obsady w poprzednim roku. Przeliczeń dokonuje KOWR.

Dokumentami potwierdzającymi średnioroczną liczbę zwierząt faktycznie utrzymywanych w gospodarstwie w okresie wskazanym w ogłoszeniu są:

Punkty przyznawane są za chów gatunków gospodarskich. Maksymalną liczbę punktów otrzymują oferty, w których obsada DJP/ha UR jest równa 1,5 i większa. Mniejsza obsada otrzymuje proporcjonalnie mniej punktów. W przypadku, gdy skala produkcji zwierzęcej jest mniejsza niż minimum podane dla poszczególnych gatunków we wzorze załącznika do oferty albo braku produkcji zwierzęcej – oferta otrzymuje zero punktów.

Przyszły dzierżawca zobowiązany będzie w umowie dzierżawy, do prowadzenia produkcji zwierzęcej i utrzymania nie mniej niż 80% średniorocznego stanu inwentarza żywego w DJP (w stosunku do oferty) przez cały okres dzierżawy pod rygorem możliwości jej rozwiązania. Zwolnienie z tego obowiązku będzie możliwe w przypadku wystąpienia gwałtownego załamania się rynku zbytu lub gwałtownego spadku cen produktów wytwarzanych w gospodarstwie dzierżawcy albo w przypadku wystąpienia innych nadzwyczajnych zjawisk gospodarczych lub wystąpienia zdarzeń losowych.

4. Kryterium wieku – liczba punktów 10;

Osoba, która w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości Zasobu przeznaczonych do dzierżawy ma nie więcej niż 40 lat (nie ukończyła 41 lat) otrzymuje max. liczbę punktów. Natomiast osoba, która w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości Zasobu przeznaczonych do dzierżawy ukończyła już 65 lat (od dnia następnego od daty urodzenia) - otrzymuje zero punktów. Pozostali uczestnicy przetargu, otrzymują liczbę punktów proporcjonalną do wieku.

5. Powierzchnia użytków rolnych, stanowiących dzierżawę, użytkowanie wieczyste i własność rolnika i jego małżonka - liczba punktów 30;

Powierzchnia użytków rolnych stanowiących dzierżawę, użytkowanie wieczyste i własność rolnika i jego małżonka podawana jest na dzień składania oferty. Powierzchnię preferowana przyjmuje się na poziomie 3-krotności średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w danym województwie. Maksymalna liczbę punktów otrzymują rolnicy, których powierzchnia UR stanowiących dzierżawę, użytkowanie wieczyste i własność rolnika i jego małżonka, mieści się w przedziale od co najmniej 1 ha do powierzchni preferowanej. Ofert znajdujące się powyżej powierzchni preferowanej i mniej niż powierzchnia maksymalna (300 ha), otrzymują proporcjonalna liczbę punktów.

6. Kryterium uzgodnione z terenową radą społeczną (po jego ustaleniu) – liczba punktów 10.

Na podstawie KOWR
Barbara Idczak
Biuro WIR

Powrót