12-11-2019 r.

Spotkanie Zarządu WIR z przedstawicielami Dyrekcji OT KOWR w Poznaniu


Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej w dniu 23 października 2019 r. spotkał się z w siedzibie WIR z przedstawicielami Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Poznaniu, z Bogdanem Flemingiem Dyrektorem OT na czele. Głównym celem spotkania było wyjaśnienie spraw zgłaszanych przez rolników z terenu.

Przedstawiciele Zarządu jako pierwszy poruszyli problem przedłużania dzierżaw i wyłączenia tzw. 30%. B. Fleming zwrócił uwagę, że w KOWR stara się docierać z informacjami do wszystkich zainteresowanych. Problemy występujące chociażby z wyłączeniami 30% powierzchni użytków rolnych, KOWR stara się rozwiązywać w miarę możliwości prawnych. W przypadku braku takiej deklaracji nie ma możliwości przedłużenia dzierżawy, a jedynie jej przesunięcie o pół roku, rok na wygaszenie produkcji. Grunty zostają przeznaczone do dzierżawy dla rolników indywidualnych, jeżeli w dzierżawie były zabudowania, to są one ponownie wydzierżawiane wraz z 80-100 ha, które pozwolą na utrzymanie tych budynków.

Prezes WIR poruszył temat spółki ROLGOS z Gościejewic. Firma ta nie zgodziła się na wyłączenie 30%, a specjalnym pełnomocnictwem Dyrektora Generalnego KOWR umowa dzierżawy została przedłużona do 2022 roku. WIR wystąpiła z pismem do Ministra Rolnictwa z prośbą o interwencję w tej kwestii. Jest to sytuacja bardzo niepokojąca, gdyż od 5 lat trwa batalia w podobnej sprawie z GR Raszewy. Każdy z Ministrów zapewniał, że nie będzie okoliczności, w której jeżeli dzierżawca nie wyłączy tzw. 30%, będzie miał przedłużaną dzierżawę. W tym przypadku złamano tę zasadę i otwiera to drogę innym takim podmiotom. Dyrektor OT KOWR w Poznaniu zapewnił, że sprawa zostanie wyjaśniona przez Dyrektora Generalnego. Z jego strony nie ma i nie będzie zgody na przedłużanie umów dzierżaw z podmiotami, które nie wydzieliły 30% zgodnie z ustawą z 2011 roku.

B. Fleming zwrócił również uwagę, iż umowy dzierżawy nie zostaną przedłużone rolnikom, którzy decydują się na wejście w programy rolno-środowiskowe wiedząc, iż okres dzierżawy nie jest wystarczający na spełnienie wymogów programu. Wymagana jest tutaj uczciwość ze strony rolników.

Jan Pauliński Członek Zarządu WIR zaapelował, aby za słowami szły również czyny KOWR. Sprawy te są bardzo istotne zarówno dla KOWR, jak i dla samorządu rolniczego. Należy w związku z tym je wspólnie wyjaśniać. Niestety w przypadku Mieczownicy KOWR przedłużył umowę dzierżawcy o 5 lat pomimo negatywnej opinii WIR. Dzierżawca traktuje państwowe ziemie jak własność, bo podjął zobowiązania w ARiMR. Na terenie powiatu słupeckiego są bardzo trudne przetargi, dzierżawa miała trwać 3 lata (Osówiec, Dabrowa, Linówiec), a przedłużono dzierżawy na 5 lat. Jest to nie fair w stosunku do innych rolników. W tym wypadku, jak wyjaśniała pani Karolina Glabus z KOWR, w ogłoszeniu o przetargu nie było zapisu o braku możliwości przedłużenia umowy dzierżawy, stąd ich przedłużenie. Dyrektor OT KOWR poinformował, że w przypadku, gdy nie ma przeciwskazań do przedłużenia dzierżawy, a dzierżawca rozszerza produkcję i jego ocena jest pozytywna, to taka dzierżawa na wniosek strony może zostać przedłużona. Marian Markiewicz Zastępca Dyrektora OT KOWR wyjaśnił, iż dla ARiMR nie ma znaczenia, czy osoba wnioskująca o program rolno-środowiskowy, ma dzierżawę na okres zobowiązania programowego. Jest to decyzja rolnika o złożeniu wniosku, a w razie jego niedotrzymania ARiMR ma narzędzia, aby wyegzekwować zwrot środków.

Zbigniew Stajkowski Wiceprezes WIR poruszył tematykę przebiegu przetargów na powiecie gnieźnieńskim, gdzie w ostatnim czasie wydzierżawiono znaczną ilość gruntów. Niestety zdaniem rolników przetargi nie przebiegły prawidłowo i domagają się spotkania z Dyrekcją OT. Głównie dotyczy to terenu Zdziechowej. Rolnik, który ma 1 ha wygrał przetarg na dzierżawę 3 działek. Niektórzy tworzą sztuczne podziały gospodarstw, rozwodzą się, aby tylko zwiększyć swoje szanse w przetargach. Tworzą się komitety. Dyrektor B. Fleming wyjaśniał, iż na terenie Zdziechowej odbyło się już wcześniej spotkanie z rolnikami i zawsze będą niezadowolone osoby, które przegrały. Jeżeli doszło do nieprawidłowości, to nie boi się decyzji o unieważnieniu przetargu. Oczywiście może dojść do takiego spotkania, ale należy określić jego tematykę, tak aby nie doszło do niekontrolowanej dyskusji. Prezes Walkowski również podzielił zdanie B. Fleminga, że konieczne jest szczegółowe określenie problemów i tematyki poruszanej na takim spotkaniu.

Piotr Walkowski Prezes WIR zwrócił uwagę podczas obrad, iż jest wiele gruntów będących w Zasobie leżących odłogiem. Czy w takim wypadku jest możliwość dalszej uprawy przez byłych dzierżawców, aby grunt nie zarastały chwastami i stwarzały zagrożenia dla okolicznych gruntów? Niestety, jak wyjaśniał B. Fleming, nie ma takiej możliwości, gdyż nie ma umowy użyczenia, ani możliwości przedłużenia dzierżawy do momentu wyłonienia nowego dzierżawcy. Grunt, aby był przeznaczany do dzierżawy musi być wolny od zobowiązań. Jerzy Kostrzewa zwrócił uwagę na grunty wyłączone z dzierżawy AGRI Plus, które leżą już bardzo długo odłogiem. W takim wypadku to KOWR powinien je zagospodarować, aż do momentu ich wydzierżawienia. Niestety, jak wyjaśniła p. Karolina Glabus, konieczna byłaby organizacja przetargów w ramach zamówienia publicznego na takie usługi, a proces ten jest czasochłonny i wiąże się również z dużymi nakładami finansowymi.

Dyrektor KOWR wyjaśnił Zarządowi WIR, iż konieczne jest również wydzielenie nieruchomości na zwroty klasztorne dla Sióstr Elżbietanek. OT KOWR przygotował na ten cel 30 ha w powiecie jarocińskim, a nie jak zakładano 100 ha.

Kolejna sprawa omawiana podczas spotkania dotyczyła gminy Obrzycko i przedłużenia umowy dzierżawy dla PR-H Kobylniki Sp. z o.o. oraz kwestii organizacji spotkania w tej sprawie. Katarzyna Czepielewska z KOWR wyjaśniła, sprawa ta jest obecnie w Warszawie, a udziały w spółce zostały sprzedane. Na moment wystąpienia z wnioskiem o przedłużenie dzierżawy spółka oświadczyła, iż nie posiada zaległości i przedstawiła stosowny dokument z gminy. Co do wyłączenia 30% jest to tak naprawdę w gestii rolników i ich pisma w tej sprawie o wyłączenie. Tak więc obecnie OT czeka na decyzję w tej sprawie Dyrektora Generalnego. Na terenie powiatu szamotulskiego i znajdują się również nieruchomości w Kąsinowie będące w Zasobie, które ulegają niszczeniu i nie są w żaden sposób zagospodarowane. Jak wyjaśnili przedstawiciele KOWR teren ten jest użytkowany przez byłych pracowników, jako ogródki działkowe. B. Idczak podziękowała za działania KOWR, które przyczyniły się do przejęcia przez KOWR nieruchomości po RS „Koszanowo”. B. Fleming wyjaśnił, iż zabudowania wraz z częścią nieruchomości rolnych przejęła Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane GAŁOPOL Sp. z o.o, aby nie dopuścić do ich zniszczenia, około 80 ha zostanie rozdysponowane dla rolników, a część przejmie gmina.

W trakcie obrad poruszono również sprawę GR Raszewy. B. Fleming wyjaśnił, iż wszystkie grunty zostały odebrane, na 432 ha zawarto umowy dzierżawy z rolnikami. Obecnie w Warszawie jest złożony wniosek o organizację przetargu ograniczonego bez konieczności tworzenia gospodarstwa rolnego na 118 ha, gdyż wyłoniony dzierżawca wycofał się. Reszta około 250 ha czekają na rozstrzygnięcie, a 30 ha zostanie przekazane na zwroty klasztorne dla Sióstr Elżbietanek.

Jan Pauliński zwrócił również uwagę, iż KOWR w podziale nieruchomości do przetargu niestety nie dokonuje podziałów geodezyjnych działek i rodzi to konflikty pomiędzy rolnikami. K. Glabus wyjaśniła, iż takie są wytyczne, a podziały geodezyjne wiązałyby się z kolejnymi postępowaniami przetargowymi i kosztami dla KOWR. Sytuacji konfliktowych jest naprawdę niewiele.

Dyrektor OT KOWR poinformował, iż decyzją Terenowej Rady Społecznej działającej przy OT, zwiększono próg od którego organizowane będą przetargi ofertowe, czyli od średniej wielkości powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym – 13,99 ha. Decyzja ta zapadła pomimo negatywnej opinii Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Prezes Walkowski zwrócił się z prośbą do Dyrekcji OT KOWR o udostępnienie informacji o gruntach przeznaczonych w województwie wielkopolskim do rozdysponowania, wzorem informacji przekazywanych w poprzednich latach. B. Fleming zapewnił, że dokument zostanie przygotowany.

Piotr Walkowski Prezes WIR podziękował za merytoryczne spotkanie i możliwość wyjaśnienia bieżących problemów zgłaszanych przez rolników i związanych z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi w Zasobie. Zadeklarował równocześnie chęć dalszej współpracy w tej kwestii.

Biuro WIR

Powrót