15-05-2020 r.

KOWR – niekonsultowane społecznie przetargi online, zasady


Jak już wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszej strony Internetowej, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wskazywał od jakiegoś czasu o wprowadzeniu możliwości organizacji przetargów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Wielkopolska Izba Rolnicza apelowała do ministra rolnictwa i KOWR w sprawie rozdysponowania nieruchomości rolnych Zasobu z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa wszystkich osób zaangażowanych w proces przetargowy.

W dniu 17 kwietnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw poz. 682 opublikowano wyżej wymienione rozporządzenie, które określa szczegółowy tryb przeprowadzania takich przetargów. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Krajową Radę Izb Rolniczych dokument ten nie został przekazany do konsultacji społecznych. KRIR na wniosek wielkopolskiego samorządu rolniczego zwrócił się w związku z powyższym do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z protestem w tej kwestii. Jak uzasadnia KRIR” obecna sytuacja epidemiologiczna wymaga szczególnych rozwiązań różnych problemów, jednakże nie usprawiedliwia ona braku możliwości przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów legislacyjnych, w tym dotyczących rozdysponowania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa”.

Poniżej przedstawiamy zasady przetargów organizowanych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowo zostały one określone w Zarządzeniu nr 49/2020/Z Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, jako organizator przetargów, w przypadku zagrożenia epidemicznego, wystąpienia stanu epidemii lub wystąpienia innych zagrożeń, może zdecydować o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku organizacji takiego przetargu w treści ogłoszeń przetargowych muszą zostać zamieszczone również wszystkie niezbędne informacje dotyczące minimalnych wymagań sprzętowych oraz minimalnej prędkości łącza internetowego, które umożliwią udział w przetargach (licytowanie wysokości czynszu dzierżawnego lub wgląd w prace jawne komisji przetargowej w przypadku przetargu ofert pisemnych). Konieczne jest również zamieszczenie informacji, iż udział w takim przetargu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby uczestniczącej w przetargu przez KOWR.

Skład komisji przetargowej w sytuacji wyjątkowej jest ograniczony do niezbędnego minimum stosownie do przepisów prawa.

I tak za uczestnika przetargu rozumie się osobę, która w wyznaczonym terminie, miejscu i formie wpłaciła wadium oraz stawiła się na przetarg ustny lub uczestniczyła w tym przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w wyznaczonym terminie i miejscu złożyła ofertę w przetargu ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego, po zakwalifikowaniu jej do uczestnictwa w nim – stawiła się na przetarg ustny lub uczestniczyła w tym przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej alb w wyznaczonym terminie i miejscu złożyła ofertę w przetargu ofert.

Za środki komunikacji elektronicznej należy rozumieć środki, które umożliwiają z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa i możliwości identyfikacji uczestników przetargu oraz komisji przetargowej:

Środki komunikacji elektronicznej wybrane przez organizatora powinny być powszechnie dostępne, tzn. takie, które nie stworzą bariery technicznej i komunikacyjnej dla zainteresowanych i zostaną wskazane przez KOWR.

Organizator przetargu jest uprawniony do żądania od danych niezbędnych do ich identyfikacji uczestników przetargu. W przypadku osób fizycznych będzie to imię i nazwisko, nazwisko panieńskie matki, adres zamieszkania oraz nr PESEL. Dane te będą również wymagane od osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej w przypadku uczestnika przetargu niebędącego osoba fizyczną. Jeżeli uczestnik przetargu nie będzie posiadał obywatelstwa polskiego (czy to osoba fizyczna czy osoba uprawniona do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej) konieczne będzie przedstawienie danych takich jak imię i nazwisko, kod kraju, numer paszportu lub inny dokument tożsamości.

Organizator przetargu co najmniej na 3 dni przed podjęciem pierwszej czynności z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej informuje uczestnika przetargu, że czynności w przetargu wymagające stawienia się będą podejmowane przy użyciu tych środków. Wskazane zostanie, w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu będzie mógł wziąć w nim udział. Obowiązkiem organizatora przetargu jest podjęcie takich działań organizacyjnych, aby aktywny udział w przetargu brały wyłącznie osoby do niego zakwalifikowane po wpłaceniu wadium w określonym terminie.

Jeżeli uczestnik przetargu odmówi podania lub nie dostarczy w terminie wskazanym przez organizatora przetargu danych niezbędnych do jego identyfikacji, organizator przetargu nie dopuszcza tego uczestnika do udziału w przetargu.

Wszelkie dokumenty wymagane do zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu powinny być dostarczane do jednostki terenowej KOWR organizującej przetarg z zachowaniem środków bezpieczeństwa. W przypadku przesłania przez oferentów dokumentów za pośrednictwem poczty – wiążąca jest data wpływu do jednostki terenowej organizującej przetarg. Stosowna informacja musi znaleźć się w treści ogłoszenia przetargowego. Osoby zakwalifikowane do udziału w przetargu otrzymają od KOWR wszelkie niezbędne informacje umożliwiające aktywne uczestnictwo w licytacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wybranej przez organizatora przetargu.

Wadium może być wnoszone wyłącznie w formie bezgotówkowej z wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie organizatora przetargu najpóźniej na 4 dni przed przetargiem. Nie jest wymagane złożenie dowodu wniesienia wadium. Ta informacja również musi znaleźć się w treści ogłoszenia przetargowego.

W przypadku przerwania komunikacji po stronie uczestnika przetargu – Przewodniczący Komisji Przetargowej:

Jeśli przerwanie komunikacji nastąpi po stronie organizatora przetargu – Przewodniczący Komisji Przetargowej ogłasza przerwę informując o tym każdego z uczestników przetargu telefonicznie albo e-mailowo na wskazany przez uczestnika kontakt. O długości przerwy decyduje rodzaj usterki technicznej:

Wielkopolski samorząd rolniczy z zadowoleniem przyjmuje rozwiązania, które będą prowadziły do rozdysponowania nieruchomości rolnych będących w Zasobie. Nasze obawy budzi jednak fakt braku przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz nierównego dostępu rolników do sieci Internetowej, czy też sprzętu, który umożliwi uczestnictwo w przetargu wszystkim zainteresowanym producentom rolnym.

Biuro WIR

Do pobrania:
Instrukcja obsługi aplikacji Zoom umożliwiającej udział w licytacjach prowadzonych przez jednostki terenowe KOWR
Minimalne wymagania techniczne dla aplikacji Zoom, umożliwiającej udział w licytacjach prowadzonych przez jednostki terenowe KOWR
Link do transmisji wideo z przetargów organizowanych przez OT KOWR w Poznaniu prowadzonych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Powrót