Izby Rolnicze w Polsce


Izby rolnicze w Polsce zostały powołane do życia ustawą z dnia 14 grudnia 1995 roku. Izby są samorządem rolniczym działającym na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentującym interesy zrzeszonych w nim podmiotów. Członkami izb rolniczych z mocy ustawy są wszystkie osoby fizyczne i prawne, które są płatnikami podatku rolnego lub dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej.
Kompetencje i zadania samorządu rolniczego wynikają z ustawy o izbach rolniczych oraz statutu poszczególnych izb.

Dochody izb pochodzą głównie z 2% odpisu od podatku rolnego.
Organami izb rolniczych są: walne zgromadzenie, zarząd i komisja rewizyjna. Członkowie walnego zgromadzenia wybierani są w bezpośrednich i tajnych wyborach na trwającą 4 lata kadencję. Okręgiem wyborczym jest gmina. Z każdej gminy wybiera się dwóch delegatów (lub jednego, jeżeli obszar użytków rolnych gminy nie przekracza 4 tys. ha).

Pierwsze wybory odbyły się 2 czerwca 1996 r. w byłym województwie poznańskim. Po reformie ustrojowej państwa, od 1999 roku, w Polsce działa 16 izb rolniczych. Prezesi izb i wybrani przez walne zgromadzenia delegaci (po jednym z każdej izby) tworzą walne zgromadzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych. Obecnie prezesem KRIR jest pan Wiktor Szmulewicz.

Wielkopolska Izba Rolnicza


Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej tworzą przewodniczący 31 Rad Powiatowych i delegaci na WZ (po jednym z każdej Rady) - łącznie 62 osoby.

Zarząd Izby VI Kadencji tworzą:

Piotr
Walkowski

Prezes

Zbigniew
Stajkowski

Wiceprezes

Bogdan
Fleming

Członek zarządu

Jerzy
Kostrzewa

Członek zarządu

Jan
Pauliński

Członek zarządu

Delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych

Jolanta
Nawrocka


Od lewej: Zbigniew Stajkowski, Piotr Walkowski, Jerzy Kostrzewa, Jolanta Nawrocka, Jan Pauliński, Bogdan Fleming.

Obsługę pracy Zarządu i całej Izby prowadzi Wojewódzkie Biuro WIR, które posiada swoje placówki terenowe - biura powiatowe. Pracami Biura Wielkopolskiej Izby Rolniczej od 1 stycznia 2015 r. kieruje Grzegorz Wysocki.
Izba, we współpracy ze związkami zawodowymi rolników, prowadzi szeroką działalność mającą na celu poprawę sytuacji ekonomicznej rolników i ich gospodarstw. Analizuje sytuację na rynku rolnym i w oparciu o aktualne notowania cen prowadzi kalkulacje rolnicze. Organizuje także szereg spotkań i szkoleń dla rolników, włączając się w upowszechnianie doradztwa rolniczego. Izba uruchomiła bezpłatną pomoc prawną dla wszystkich swoich członków. Wielkopolska Izba Rolnicza jest także wydawcą biuletynu Siewca Wielkopolski, który trafia do rolników w całym województwie. Prowadzimy także usługę e-mailowego przekazywania najważniejszych informacji dotyczących zagadnień rolniczych, pod nazwą "Rolniczy news".
Izba współorganizuje i uczestniczy w wystawach, targach i innych imprezach promocyjnych.
Ważne miejsce w działalności Izby zajmuje współpraca z partnerami zagranicznymi.

W październiku 2009 roku Walne Zgromadenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej podjęło uchwałę o ustanowieniu wyróżnienia Wielkopolskiej Izby Rolniczej pod nazwą "Medalion im. Dr Aleksandra Hrabiego Szembeka za Działalność Na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wielkopolskiej".


Pracownicy WIR
październik 2019
Obrady Walnego Zgromadzenia
I kadencjiZobacz również:
Składy Rad Powiatowych WIR
Wyniki wyborów organów WIR
Izbowa historia i tradycja

Partnerzy WIR Podziękowania dla WIR


Powrót