Zadania i kompetencje izb rolniczych


Zgodnie z art. 5.1. ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U.02.101.927) do zadań izb należy w szczególności:

 1. sporządzanie analiz, ocen, opinii i wniosków z zakresu produkcji rolnej oraz rynku rolnego i przedstawianie ich organom administracji rządowej i samorządu terytorialnego,
 2. występowanie do organów administracji rządowej w województwie i organów samorządu terytorialnego z inicjatywą w zakresie regulacji prawnych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz opiniowanie projektów tych przepisów,
 3. prowadzenie działań na rzecz tworzenia rynku rolnego oraz poprawy warunków zbytu płodów rolnych i produktów rolnych,
 4. prowadzenie analiz kosztów i opłacalności produkcji rolnej,
 5. gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji gospodarczych na potrzeby producentów rolnych oraz innych przedsiębiorców,
 6. doradztwo w zakresie działalności rolniczej, wiejskiego gospodarstwa domowego oraz uzyskiwania przez rolników dodatkowych dochodów,
 7. podejmowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury rolnictwa i wsi oraz poprawy struktury agrarnej,
 8. podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w rolnictwie,
 9. prowadzenie listy rzeczoznawców oraz przyznawanie tytułów kwalifikacyjnych w zakresie rolnictwa, na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 10. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki i rzetelnego postępowania w działalności gospodarczej,
 11. działanie na rzecz podnoszenia jakości środków i urządzeń stosowanych w działalności rolniczej oraz na rzecz poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa w rolnictwie,
 12. współdziałanie z jednostkami prowadzącymi szkoły rolnicze, wspieranie ich działalności, inicjowanie powstawania nowych szkół i zmian w programach nauczania oraz współorganizowanie praktyk,
 13. kształtowanie świadomości ekologicznej producentów rolnych,
 14. inicjowanie działań mających na celu powoływanie i wspieranie zrzeszeń i stowarzyszeń producentów rolnych i leśnych,
 15. działanie na rzecz poprawy jakości produktów rolnych,
 16. promowanie eksportu produktów rolnych,
 17. rozwijanie współpracy z zagranicznymi organizacjami producentów rolnych,
 18. współpraca z administracją publiczną w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i wiejskiego dziedzictwa kulturowego.

Ponadto Izby mogą wykonywać zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przekazane ustawami lub na podstawie porozumień z właściwymi organami administracji rządowej. Izby mogą realizować zadania przekazane w drodze porozumienia przez organy samorządu terytorialnego z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Istotnym polem aktywności izb jest wydawanie opinii ws. projektów aktów prawnych dotyczących rolnictwa. W myśl art. 5a.1. ustawy o izbach rolniczych, organy administracji rządowej w województwie oraz organy samorządu terytorialnego powinny zasięgać opinii właściwej miejscowo izby o projektach aktów prawa miejscowego dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, z wyjątkiem przepisów porządkowych. Dopiero nieprzedstawienie stanowiska przez Izbę w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu, uważa się za jego akceptację.

Ponadto, zgodnie z art. 145 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.00.98.1071 ze zm.) wydanie decyzji bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu, w tym przypadku opinii Izby Rolniczej, skutkuje wznowieniem postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną.Opinie o Izbach Rolniczych

Jeżeli macie Państwo pomysły na wzmocnienie kompetencji izb rolniczych oraz poprawę ich funkcjonowania, prosimy o ich nadsyłanie na e-mail: opinie@wir.org.pl

Komu potrzebne są izby rolnicze?
Pytanie wydaje się retoryczne, oczywiście, że rolnikom, ale jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Jakie izby rolnicze? Oczywiście silne i kompetentne. I tu zaczynają się schody, bo okazuje się, że silne i samodzielne Izby Rolnicze nie są na rękę ani rządowi, ani partiom politycznym, ani nawet niektórym związkom rolniczym. Rolnicy to czują i wiedzą, więc czasem mówią, że są przeciwko izbom rolniczym, choć z mocy obowiązującej ustawy wszyscy podatnicy podatku rolnego są ich członkami.
I tu docieramy do sedna sprawy. Wadliwa jest sama ustawa o izbach rolniczych, która nakreśla bardzo szerokie spektrum działania – od oświaty rolniczej aż po kontrolę obrotu ziemią, ale nie daje ani środków finansowych na tę działalność, ani uprawnień żeby ją przeprowadzić.
Izby rolnicze są samorządem rolniczym powołanym do reprezentowania interesów rolników w rozmowach z władzami, ale jakich argumentów można używać, jeśli do wyborów do Izb idzie 5-10% uprawnionych i władza mówi "nie macie mandatu społecznego zaufania".
Jeżeli frekwencja w obecnych wyborach będzie podobna do poprzednich to w sprawach rolniczych nic się nie zmieni. Nadal będziemy mogli sobie ponarzekać nawet "poprotestować" w Warszawie i nic. Tylko z silnymi będą się liczyć.
Pokażmy naszą siłę i solidarność i wybierzmy w nadchodzących wyborach do izb rolniczych najlepszych kandydatów.

Krzysztof Grzymała
Przewodniczący Rady Powiatowej WIR IV kadencji w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim

Powrót