Jest to największy powiat w Wielkopolsce, usytuowany w środkowej części województwa. W skład powiatu wchodzi 17 gmin, w tym 2 gminy miejskie, 7 gmin wiejskich i 8 gmin miejsko-wiejskich, tworzących z Poznaniem jedną aglomerację Powiat poznański to 10 miast i 370 miejscowości wiejskich. Powiat zajmuje powierzchnię 1900 km kw. i jest jednym z największych w kraju.
Na terenie powiatu działalność rolniczą prowadzi prawie 7 tys. gospodarstw rolnych. Średnia powierzchnia gospodarstwa to 15,89 ha. Użytki rolne zajmują ok. 118 tys. ha, co stanowi 62% ogólnej powierzchni powiatu. 106 tys. ha przypada na grunty orne, 10 tys. ha na łąki i pastwiska. Około 66% całości areału należy do gospodarstw indywidualnych. W strukturze zasiewów dominują zboża podstawowe. Powiat poznański odgrywa ważną rolę w zakresie hodowli trzody chlewnej i bydła. Hodowla zwierząt stanowi główne źródło dochodów rolniczych. Tereny rolne zajmują głównie zachodnią i wschodnią części powiatu, na północy i południu przeważają natomiast obszary leśne. Lasy zajmują powierzchnię 42 tys. ha, dając wskaźnik lesistości w granicach 22%.Sygnalizacja Agrofagów
Wpisy z lat:
2014 2015 2016 2017 2018 2019


03-08-2020 r.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Przemysława Pomiana

Delegata Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej
V i VI Kadencji z Gminy Tarnowo Podgórne.

Rodzinie i Bliskim pragniemy złożyć wyrazy najgłębszego współczucia.

- Zarząd i Członkowie Wielkopolskiej Izby Rolniczej16-07-2020 r.

W dniu 15 lipca 2020 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Kółka Rolniczego Poznań – Spławie. Zebranie otworzył prezes – Sylwester Pawałowski. Funkcję przewodniczącego powierzono Marianowi Kozłowskiemu, sekretarza – Władysławowi Grzybkowi.

Walne Zgromadzenie przyjęło następujące uchwały:

 • w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2019,
 • w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2019,
 • w sprawie przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
 • w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,
 • w sprawie zmiany statutu Kółka, ustanawiającej status członka honorowego,
 • w sprawie wyboru Zarządu,
 • w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej,
 • w sprawie wyboru zarządcy nieruchomości będących własnością Kółka,
 • w sprawie rozeznania możliwości sprzedaży części nieruchomości.

W skład Zarządu wybrano Bernarda Dzierżewskiego, Marcina Dzimińskiego, Sylwestra Pawałowskiego, Łukasza Salińskiego i Szymona Snuszkę. Prezesem Zarządu został ponownie wybrany Sylwester Pawałowski.

Walne Zebranie przyjęło także rezygnację wieloletniego Skarbnika – Czesława Dudzińskiego. Funkcję tę powierzono Bernardowi Dzierżewskiemu. W dyskusji i wystąpieniach Gości poruszono sprawy nowej, dostosowanej do sytuacji pandemicznej formuły Dożynek Miejskich, cotygodniowego dyżuru doradcy WODR, problemów formalnych związanych z dalszymi zmianami statutu i nieodczuwalnej współpracy Izby Rolniczej z wielkopolskimi Kółkami Rolniczymi. Wyrażano także obawy o przyszłość kółka spławskiego i innych poznańskich kółek w sytuacji spadającej frekwencji na zebraniach.

Marta Ceglarek, Kornel Pabiszczak
29-06-2020 r.

Uroczyste obchody 75-lecia istnienia Spółdzielni rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w Kościele Świętego Stanisława Biskupa Męczennika we Wronczynie, w której wzięły udział poczty sztandarowe, a wśród nich poczet sztandarowy Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Następnie uczestnicy wydarzenia udali się do Zespołu Szkół we Wronczynie.

Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa Rolnik w Pobiedziskach została założona w roku 1908 i działa aż do dziś. Obecnie Spółdzielnia prowadzi działalność handlowo-usługowo-wydawniczą, a swoją działalność na naszym terenie nieprzerwania zaznacza do lat przedwojennych. Spółdzielnia opiera swoje podstawy funkcjonowania w oparciu o ustawę o spółdzielniach. Celem obligatoryjnym było podniesienie zarobku lub poziomu gospodarstwa członków przez prowadzenie przedsiębiorstwa, a celem fakultatywnym podniesienie poziomu kulturalnego członków. Spółdzielnia stara się łączyć ludzi i środowisko, szczególnie miasto i wieś. Zgodnie z założeniami w Spółdzielni rozwijano działalność handlową i skup płodów rolnych. Wprowadzono system kontraktacji, który i pozwalał na planowanie przychodów oraz dawał nowe miejsca pracy.

Po okresie rozkwitu, przyszły lata chude i Spółdzielnia stanęła na skraju bankructwa. Wtedy, wypełniając przyrzeczenie złożone na łożu śmierci panu Kazimierzowi Tomczakowi – członkowi tej spółdzielni, kierownictwo objęła pani Grażyna Manikowska-Krawiec. Był to rok 2001. Pani Grażyna wdrożyła program naprawczy spółdzielni i konsekwentnie go realizowała. Nie była to łatwa sprawa, ale ambicja i wytrwałość w dążeniu do celu sprawiły, że Spółdzielnia stanęła na nogi i funkcjonuje do dnia dzisiejszego pod czujnym okiem Pani Prezes Manikowskiej-Krawiec.

Dzisiaj pobiedziska spółdzielnia zaznacza swoje działania społecznie na terenie Miasta i Gminy Pobiedziska, aktywizując społeczność lokalną poprzez rozwój różnych umiejętności, które osobom w wieku 60+ pozwalają zachować aktywność, poczucie dużej wartości i przynależności wśród mieszkańców. Spółdzielnia R-H „ROLNIK” to nie tylko działalność rolniczo-handlowa, lecz także działalność kulturalno-oświatowa. Ogromną zasługą pani Prezes jest utworzenie Spółdzielczej Izby Pamięci, w której zgromadzono narzędzia i przedmioty obrazujące historię Spółdzielni i jej działaczy oraz historię życia mieszkańców gminy. Prowadzona jest również działalność wydawnicza Spółdzielni „ROLNIK”, która oprócz wiadomości aktualnych z dziedziny rolnictwa, ukazuje twórczość regionalistów. Jako Spółdzielnia, „Rolnik” działa również w Lokalnej Grupie Działania „Trakt Piastów”.

Pani Grażyna Manikowska-Krawiec jest laureatką Nagrody Starosty Poznańskiego za cykl spotkań historycznych „Ludzie zwyczajni, a jednak niezwyczajni”. Charyzma, optymizm i wola działania na rzecz drugiego człowieka, to najważniejsze cechy Pani Grażyny Manikowskiej-Krawiec, które wyróżniają ją spośród innych i są godne naśladowania.

Zaangażowanie Pani Prezes Grażyny Manikowskiej w dzielności na rzecz lokalnego i wielkopolskiego rolnictwa a także miejscowej społeczności dostrzegła Wielkopolska Izba Rolnicza, która przyznała pani Grażynie Manikowskiej „Medalion im dr. Aleksandra hr. Szembeka za działalność na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi wielkopolskiej”. Ustanawiając to wyróżnienie, Wielkopolska Izba Rolnicza nawiązuje do swej chlubnej poprzedniczki, jaką była działająca w odrodzonej Polsce ówczesna Wielkopolska Izba Rolnicza. Jednym z pierwszych jej prezesów był właśnie dr Aleksander hr. Szembek – zasłużony Polak, patriota i działacz społeczny zarazem. Medalion wręczył Wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Zbigniew Stajkowski w asyście przedstawiciela Rady Powiatowej WIR w Poznaniu, pana Marcina Kalemby oraz Marka Drankiewicza – z rady Powiatowej WIR w Gnieźnie. Do odznaczenia dołączona była również Laudacja oraz list gratulacyjny. Prezes Zbigniew Stajkowski wręczając najwyższe odznaczenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej pogratulował serdecznie Pani Prezes osiągnięć, życząc wytrwałości, dalszych sukcesów i dużo zdrowia.

Działalność Pani Grażyny doceniło także Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, które wyróżniło ustanowionym przez Towarzystwo Srebrnym Medalem „Labor Omnia Vincit” (Praca Wszystko Zwycięża) za krzewienie idei pracy organicznej. Medal Labor Omnia Vincit to prestiżowa nagroda przyznawana przez Kapitułę Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego; uznawana za jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień w świecie polskiej i europejskiej kultury, sztuki, biznesu i środowisk opiniotwórczych. Towarzystwo przyznaje te wyróżnienia chcąc dać wyraz uznania, szacunku i podziękowania dla osób wybitnych, szczególnie zaangażowanych w krzewienie idei pracy organicznej oraz w działalność charytatywną i pomoc drugiemu człowiekowi. Medal w imieniu Towarzystwa wręczył Arkadiusz Błochowiak - były Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Gratulacji i życzeń było bardzo dużo. Jubileuszowi towarzyszyła wystawa fotografii dokumentująca inicjatywy i działalność spółdzielni. Wyroby rękodzielnicze zaprezentowały panie z klubu seniora. Na zakończenie uroczystej akademii wystąpiła Marzena Kurpisz, która swoim występem uświetniła Jubileusz. Po zakończeniu części oficjalnej, wszyscy goście zostali zaproszeni na poczęstunek i specjalnie na tę okazję przygotowany tort.

Marta Ceglarek20-02-2020 r.

Przepisy dopuściły możliwość uboju zwierząt w gospodarstwie, których mięso będzie wykorzystane na tzw. użytek własny. Dlatego też wspólnie w dniu 20 lutego 2020 r. Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu i Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poznaniu zorganizowały szkolenie na ten temat dla rolników.

Z przedstawionych na szkoleniu informacji wynika, że na terenie gospodarstwa, na użytek własny, można dokonywać uboju owiec, kóz, trzody chlewnej, drobiu, zajęczaków w dowolnym wieku oraz cieląt do 6 miesiąca życia. Uboju takiego można dokonać uczestnicząc wcześniej w szkoleniu i legitymując się odpowiednim, zaświadczeniem wydanym przez weterynarię. Należy jednak przed planowanym ubojem dokonać zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia uboju w celu pozyskania mięsa na użytek własny co najmniej na 24 godziny przed planowanym ubojem zwierząt do Powiatowego Lekarza Weterynarii. Należy jednak zwrócić uwagę, że mięso pochodzące z takiego uboju należy wykorzystać wyłącznie we własnym gospodarstwie.

Marta Ceglarek23-01-2020 r.

Ten niestrudzony działacz urodził się na ziemi jarocińskiej. Jednak losy rzuciły go na Podole, gdzie gospodarował majątkiem, co było dla niego swoistą nauką rolniczego rzemiosła. Los tak pokierował życiem młodego wówczas Maksymiliana, że wrócił do Wielkopolski i osiedlił się Pomarzanowicach nieopodal Pobiedzisk. Jego wrodzony patriotyzm sprawił, że angażował się w walkę o wolność, a za udział w powstaniu styczniowym odbył karę w berlińskim więzieniu. Był jednym z najbardziej zasłużonych, wielkopolskich działaczy narodowych w okresie zaborów. Odznaczał się dużymi umiejętnościami organizacyjnymi, co bardzo było przydatne w pracy organicznej. Cechowała go także wytrwałość i dociekliwość. Bardzo zasłużył się na polu tworzenia kółek rolniczych, które głównie dzięki niemu znakomicie się rozwijały, podnosiły wiedzę o gospodarstwie wiejskim i poziom produkcji wielkopolskiego rolnictwa wprowadzając nowatorskie na tamte czasy technologie w rolnictwie, a co wydaje się najważniejsze – szerzył oświatę wśród prostych chłopów.

W dniu 14 stycznia 2020 roku odbyły się uroczystości upamiętniające 115 rocznicę śmierci Maksymiliana Jackowskiego – Patrona Kółek Rolniczych.

Obchody rozpoczęła msza św. we wrończyńskim kościele pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa Męczennika. Na obchody przybyli także potomkowie Maksymiliana Jackowskiego, a wśród nich: Antoni Jackowski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, a zarazem Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Obecni byli także przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, kółek i organizacji rolniczych. Wielkopolską Izbą Rolniczą reprezentowała Wiceprezes Zbigniew Stajkowski. PO mszy św. delegacje złożyły wiązanki na grobie Maksymiliana Jackowskiego. Następnie uczestnicy uroczystości udali się do miejscowej Szkoły Podstawowej, której .patronem jest właśnie Maksymilian Jackowski na uroczystą akademię przygotowaną przez uczniów i nauczycieli.

WIR13-12-2019 r.

W dniu 10 grudnia 2019 roku w poznaniu odbyło się kolejne szkolenie z zakresu Norm i wymogów wzajemnej zgodności w ramach cyklu szkoleń realizowanych wspólnie przez konsorcjum: Centrum Doradztwa Rolniczego, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Wielkopolską Izbę Rolniczą. Należy tutaj zaznaczyć, że to nie pierwszy wspólnie realizowany projekt. Takie podejście do realizacji sprawdza się w praktyce bardzo dobrze. Dlatego też WIR chętnie w takim układzie realizuje różne przedsięwzięcia. Cykl tych szkoleń finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Szkolenie poprowadził Grzegorz Wysocki – Dyrektor Biura Wojewódzkiego Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Omówione zostały poszczególne zagadnienia przewidziane w programie szkolenia:

 • Normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska;
 • Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory;
 • Ochrona dzikiego ptactwa;
 • Ochrona wód gruntowych przed zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany pochodzenia rolniczego z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy Prawo wodne;
 • Identyfikacja i rejestracja zwierząt;
 • Zdrowie zwierząt;
 • Zdrowotność roślin;
 • Bezpieczeństwo pasz;
 • Bezpieczeństwo żywności;
 • Dobrostan zwierząt.

Rolnicy obecni na spotkaniu zwracali szczególną uwagę na wymogi dotyczące ochrony środowiska i wód. Niestety zdarzają się jeszcze często gospodarstwa, w których nieprawidłowo przechowuje się środki ochrony roślin, nawozy, czy paliwo.

Jednak najwięcej pytań rolnicy mieli w zakresie bioasekuracji, mając szczególnie na uwadze przypadki znalezionych padłych dzików zarażonych wirusem ASF w Wielkopolsce. Uczestnicy spotkania zastanawiali się także jak zachować się w przypadku hodowli zwierząt na wybiegach. Z jednej strony z uwagi na zapewnienie zwierzętom dobrych warunków bytowania, zwłaszcza w hodowlach zarodowych, czy hodowli ras prymitywnych w warunkach najbardziej zbliżonych do naturalnych, wobec wirusa ASF.

Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia. Te zaświadczenia są o tyle ważne, że przypadku gdy uczestnikiem szkolenia była osoba która korzysta ze wsparcia tzw. „Młodego rolnika” i zaznaczyła że ukończy szkolenie w tym zakresie to zaświadczenie to jest uznawane przez ARiMR.

Marta Ceglarek02-12-2019 r.

W dniu 28 listopada 2019 r. odbyła się sesja Rady Gminy Pobiedziska, która była poświęcona sprawom rolnictwa gminy. W sesji wzięli udział radni, sołtysi, rolnicy i zaproszeni goście pracujący w otoczeniu rolnictwa, w tym również przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Na początku spotkania Burmistrz Gminy Pobiedziska pan Ireneusz Antkowiak przekazał najistotniejsze informacje o inwestycjach, które są realizowane na terenie gminy. Przedstawił także najbliższe plany. Jednak głównym tematem sesji był stan rolnictwa w gminie Pobiedziska. Jak wynika z informacji przedstawionych przez panią Marię Jankowską – rolnictwo gminy na przestrzeni ostatnich lat zmieniło się. Drastycznie spadła ilość gospodarstw. Małe gospodarstwa z uwagi na małą rentowność i wysokie wymagania sanitarne, zwłaszcza te dotyczące produkcji zwierzęcej i związane z bezpieczeństwem żywności, nie podołały ekonomicznie. Wiele gospodarstw wypadło z uwagi na powtarzającą się suszę, która od jakiegoś czasu powraca co roku.

Powstała natomiast baza gospodarstw agroturystycznych. Gmina Pobiedziska to teren o dużych walorach krajobrazowych, przyrodniczych – dużo jezior i lasów, ciekawe ukształtowanie terenu, ciesząca oko panorama krajobrazu. To sprzyjające warunki dla tworzenia bazy agroturystycznej. Też bliskość aglomeracji poznańskiej sprawia, że dużo osób z miasta szuka w niedalekiej odległości spokojnego miejsca, w którym można odpocząć od zgiełku miasta.

Rolnicy borykają się także z problem związanym z wyrządzaniem szkód przez zwierzęta dzikie. Ich populacja wzrosła jeśli chodzi o jelenie o ponad 150%, a populacja dzików jest niedoszacowana z uwagi na dziki bytujące w granicach miast, parków narodowych, rezerwatów przyrody. Wzrosła też liczba polowań. Z jednej strony to wzrost liczby zwierzyny łownej, a z drugiej to zwiększony odstrzał dzików z uwagi na ASF. Afrykański Pomór Świń jest dużym zagrożeniem dla wielkopolskiej produkcji trzody chlewnej z uwagi na to, że Wielkopolska to jeden z obszarów kraju o największej produkcji żywca wieprzowego.

Rolniczka obecna na spotkaniu zgłosiła problem niedostatecznej informacji nt. organizowanych polowań, gdyż mieszka przy lesie, hoduje konie i prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Uzyskała zapewnienie, że informacje o planowanych polowaniach zostaną jeszcze bardziej nagłośnione, aby każdy, kto jest zainteresowany mógł bez problemu znaleźć takie informacje.

Omówiono także pokrótce najważniejsze zagadnienia dotyczące wymagań, jakie rolnik musi spełnić i w razie ewentualnych kontroli inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa przedstawić inspektorom.

Na tym część otwarta spotkania się zakończyła. W dalszej części radni zajęli się jeszcze budżetem na rok przyszły.

Podczas spotkania wielokrotnie podkreślano bardzo dobrą współpracę z instytucjami pracującymi na rzecz rolnictwa, w tym także z Wielkopolską Izbą Rolniczą.

Marta Ceglarek02-10-2019 r.

W dniu 30 września w Poznaniu odbył się XVIII Zjazd Sprawozdawczo – Wybroczy Delegatów Poznańskiego Okręgowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Przewodniczącym zjazdu został wybrany Tadeusz Łysiak, który poprowadził spotkanie. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Stanisław Serafin – Prezes Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Stanisław Kalemba – były Minister Rolnictwa i Poseł na Sejm, Eugeniusz Pacia - Prezes Poznańskiego Okręgu Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich.

Zaproszenie otrzymał również Piotr Walkowski – Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Z uwagi na wcześniej zaplanowane wydarzenia i obowiązki poselskie nie mógł uczestniczyć w spotkaniu. Skierował list okolicznościowy do uczestników zjazdu z życzeniami (...) trafnych wyborów, realizacji wszystkich postulatów oraz dużo siły do pracy na rzecz wielkopolskiego rolnictwa. Prezes zadeklarował także ze strony Wielkopolskiej Izby Rolniczej szeroką współpracę w zakresie rolnictwa i jego problemów. Wszyscy jesteśmy rolnikami i walczymy o dobro polskiego rolnictwa. Działając wspólnie możemy osiągnąć bardzo dużo.

Poprzedni zjazd miał miejsce 28 maja 2014 roku, o przeniesieniu XVIII sprawozdawczego zjazdu Delegatów zadecydowała Zarząd podejmując, zgodnie ze statutem uchwałę. Zjazd ten zbiegł się również z 157 rocznicą powstania pierwszego Kółka Rolniczego w Piasecznie na Pomorzu. Spotkanie stało się także okazją do wręczenia listów gratulacyjnych dla najbardziej zasłużonych kółkowych działaczy. Otrzymali je: Maria Bilska, Stanisław Leitgeber, Stefan Działa, Czesław Dudziński, Czesław Konieczny i Maksymilian Michalczak.

W dalszej części przyjęte zostały sprawozdania Zarządu, i Komisji Rewizyjnej. Po czym przystąpiono do wyborów nowych organów tj.: Zarządu i Komisji Rewizyjnej Poznańskiego Okręgowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Poznaniu. W skład Zarządu weszło 21 Delegatów. Po wyborze Prezydium ukonstytułowało się w sposób następujący: Prezes - Ryszard Napierała, I Vice Prezes - Sylwester Pawałowski, II Vice Prezes - Irena Piotrowska, Sekretarz - Marcin Kalemba, Członkowie - Tadeusz Ochowiak i Krystyn Łój.

Została również wybrana Komisja Rewizyjną, która przedstawia się następująco: Przewodniczący – Tadeusz Łysiak, Zastępca Przewodniczącego - Bernard Walda, Sekretarz - Łucja Górna, Członkowie - Benedykt Gabryszak i Zygmunt Kubel.

Zebranie wyłoniło także delegatów na zjazd krajowy.

Marta Ceglarek09-08-2019 r.

31 sierpnia mszą świętą o godz. 1300 w kościele p.w. św. Michała Archanioła przy ul. Stolarskiej rozpocznie się po raz dwudziesty piąty uroczystość z okazji obchodów Dożynek Miejskich. Barwny korowód dożynkowy przejdzie ulicą Śniadeckich do muszli koncertowej w Parku Wilsona. Obrzęd dożynkowy przedstawi zespół Łany z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Dożynki to święto, które pokazuje słowiańską tradycję, stanowi część kultu gospodarności, tak ważnego dla tożsamości Poznania i Poznaniaków. Miejskie Dożynki będą okazją do odetchnięcia od miejskiego stylu życia i możliwością obcowania z kulturą wiejską. Będą też swego rodzaju wehikułem czasu, a to za sprawą wioski ginących zawodów z warsztatem garncarskim, świecowniczym, kowalskim, zielarskim, a także muzeum wyposażenia gospodarstwa chłopskiego.

Od godz. 16:30 do 21:00 zaplanowano wiele atrakcji dla uczestników dożynek min. potańcówka z Kapelą Hałasów oraz koncert zespołu Muzykanci.

Imprezy towarzyszące:

 • pokazy florystyczne,
 • wystawa gołębi
 • warsztaty zasad udzielania pierwszej pomocy,
 • animacje dla dzieci, gry i zabawy podwórkowe. Uwaga: weźcie własną koszulkę do pomalowania,
 • konkurs wiedzy rolniczej do wygrania bezpłatna nauka języka obcego, wejściówki do Aquaparku,
 • znakowanie rowerów,
 • pokazy wrotkarskie.

GRATIS: grochówka z kotła i kawa.

Do pobrania:
[ Ulotka informacyjna ]14-06-2019 r.

Spotkanie w sprawie dotyczącej szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzanych przez zwierzynę łowną zorganizowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska przy współpracy Wielkopolskiej Izby Rolniczej odbyło się 11 czerwca br. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Pobiedziska. W spotkaniu wzięli udział Prezes Koła Łowickiego „Karino” Tomasz Dutkiewicz, Członek Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej Zbigniew Stajkowski, Przedstawiciel Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu Michał Kolasiński, przedstawiciel Nadleśnictwa „Babki”, przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Kostrzynie Wlkp. Halina Strachowska oraz sołtysi i rolnicy z terenu obwodu łowieckiego, którego dzierżawcą jest KŁ nr 103 „Karino”. Spotkanie poprowadziła pani Maria Jankowska przedstawicielka Urzędu Miasta i Gminy Pobiedziska.

Spotkanie było efektem konfliktu, który powstał w wyniku niewłaściwego sposobu prowadzenia szacowania oraz zachowanie osoby dokonującej szacowania szkód. Rolnicy czuli się obrażani i zastraszani, a sposób prowadzenia rozmowy przez osobę szacującą był, zdaniem rolników, obiegający od przyjętych standardów dobrej kultury osobistej. Rolnicy w sposób bardzo emocjonujący i ekspresyjny wyrażali swoje niezadowolenie z pracy osoby wyznaczonej do szacowania szkód łowieckich z ramienia KŁ „Karino”. Zgłaszano również problemy z terminowością dokonania oględzin i szacowania. W bardzo wielu przypadkach szacowanie odbywało się po ok. miesiącu od zgłoszenia, co zdaniem zarówno rolników, jak i PZŁ nie powinno mieć miejsca.

Pan Tomasz Dutkiewicz - Prezes KŁ „Karino” przedstawił sytuację w kole. Niedawno zmienił się Zarząd, gdyż poprzednie władze ustąpiły ze względu na wiek i kłopoty zdrowotne, a nowe funkcjonują dopiero od dwóch miesięcy. Z dokumentów wynika, że na dzień dzisiejszy jest zgłoszonych ok. 160 szkód. Taka liczba wyrządzanych szkód wynika z dużej liczby zwierzyny. Tu rację przyznali wszyscy, zarówno rolnicy, leśnicy i przedstawiciele PZŁ. Jednak z danych przedstawionych na spotkaniu co do liczebności zwierząt, a wynikających z inwentaryzacji, liczba ta nie jest aż tak duża, na jaką wskazują wyrządzane szkody. Jeśli chodzi o szkody wyrządzane przez dziki, to ich liczba wyraźnie się zmniejszyła, natomiast w przypadku jeleniowatych znacznie wzrosła, mimo tego, iż w stosunku do wyniku inwentaryzacji populacja na tym terenie została zredukowana przez odstrzał o około połowę.

Rolnicy podkreślali wielokrotnie, że z samym kołem dobrze się współpracuje, że są w wielu przypadkach gotowi iść na ustępstwa. Władze koła również wyraziły chęć współpracy i przysłowiowego dogadania się. Jak podkreślił obecny na spotkaniu Zbigniew Stajkowski - Członek Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej – stoimy po tej samej stronie barykady. Musimy współpracować i mówić jednym głosem. Trwa nagonka zarówno na rolników, jak i na środowisko myśliwskie. Mówi się, że rolnik śpi, a w polu samo rośnie, że otrzymuje dopłaty itd. A tak nie jest, bo rolnictwo, jako jedyna gałąź gospodarki, jest całkowicie zależna od aury. Na środowisko myśliwskie bardzo mocno naskakują organizacje ekologiczne. Działamy na tym samym terytorium, więc tak naprawdę jesteśmy skazani na współpracę. Rolnicy dziś muszą być dobrze wykształceni i muszą posiadać dużą wiedzę. Aby w dzisiejszych czasach prowadzić prosperujące gospodarstwo, należy posiadać szeroką wiedzę zarówno technologiczną, jak i tę prawno - administracyjną. Jest bardzo dużo różnych wymogów i przepisów, które trzeba znać i przestrzegać. Dziś rolnik jest dobrze wykształcony i posiada sporą wiedzę - mówił przedstawiciel WIR z gminy Kostrzyn pan Szymon Frąckowiak.

Spotkanie zakończyło się wypracowanym kompromisem. Koło Łowieckie na wniosek rolników nie będzie wysyłało na szacowanie szkód dotychczasowej osoby, która wykonywała te zadania. Prezes Koła Tomasz Dutkiewicz zadeklarował, że w niektórych sytuacjach osobiście weźmie udział w oględzinach i szacowaniu szkód łowieckich.

Marta Ceglarek

17-01-2019 r.

W dniu 11 stycznia br. w Dymaczewie k/ Stęszewa Związek Kółek i Organizacji Rolniczych w Poznaniu zorganizował spotkanie świąteczno-noworoczne kółkowej społeczności i przyjaciół. Spotkanie to było nie tylko okazją do złożenia życzeń, ale też do rozmów i dyskusji o trudnej sytuacji w rolnictwie.

W pierwszej części uczczono setną rocznicę Powstania Wielkopolskiego – słowno muzycznym montażem o patriotycznym wydźwięku, przygotowanym przez zespół „Wiaruchna”.

W imieniu Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotra Walkowskiego życzenia oraz serdeczne pozdrowienia przekazał wiceprezes WIR Bogdan Fleming, który reprezentował wielkopolski samorząd rolniczy na tym spotkaniu. Pan Bogdan Fleming pełni też funkcję Dyrektora OT KOWR w Poznaniu. Wielkopolska Izba Rolnicza dziękuje Wielkopolskim Kółkom Rolniczym za współpracę, szczególnie panu Ryszardowi Napierale, która czasem bywa trudna, ale jednocześnie budująca i dążąca do tych samych celów. Samorząd rolniczy liczy na dalsze, w naszej ocenie bardzo dobre współdziałanie, na rzecz rolniczej społeczności.


Podczas spotkania poruszono również temat dofinansowania Kół Gospodyń Wiejskich. Wiejskie gospodynie są w wielu przypadkach motorem napędzającym wiele działań społecznych, także politycznych. Często pozostają w ukryciu, ale to wiejskie kobiety dbają za pośrednictwem swoich mężów rolników o wiele wiejskich spraw. Nowa ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich pozwala na wsparcie finansowe tych organizacji. W Wielkopolsce wsparcie uzyskało ponad 700 kół gospodyń – najwięcej z rejonu Południowej Wielkopolski. Obecnie Koła mogą się rejestrować, ale na uzyskanie dofinansowania muszą poczekać do uchwaleniu budżetu.

Aby tradycji stało się zadość świetności i oprawy artystycznej spotkaniu dodał zespół „Wiaruchna” z Urbanowa gm. Opalenica. Błogosławieństwa udzielił ksiądz Kanonik Sławomir Grośty - duszpasterz rolników archidiecezji poznańskiej.

WIR27-11-2018 r.

Już kolejny raz odbył się Konkurs Wiedzy o BHP w Rolnictwie pod auspicjami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Państwowej Inspekcji Pracy. W tym roku do zawodów stanęli uczniowie klas IV Technikum Mechanizacji Rolnictwa i III Technikum Agrobiznesu. Łącznie do części testowej, która polegała na rozwiązaniu 40 zadań testowych przystąpiło 38 uczestników. Po tej części Komisja Konkursowa wyłoniła 5 finalistów z największą ilością punktów.

Część druga to zadanie praktyczne, które polegało na wychwyceniu niezgodności z przepisami BHP i kodeksu drogowego zestawu ciągnik i opryskiwacz polowy przyczepiany.

W ostatnim etapie konkursu, który odbył się w sali kinowej, finaliści musieli odpowiedzieć na pytania, które przygotował p. Włodzimierz Traczyński (PIP). Odpowiedzi oceniała komisja w składzie p. Włodzimierz Traczyński (PIP), p. Bartosz Nyckowski (KRUS) p. Magdalena Ruta z Wielkopolskiej Izby Rolniczej i p. dyrektor Jacek Michalski z ZSP. Po ponad 15-godzinnych zmaganiach z dogrywką wyłoniono laureatów:

 1. miejsce – Natalia Biniasz TA – 66 pkt,
 2. miejsce – Adam Koblański TMR – 62 pkt,
 3. miejsce – Marcin Melka TMR – 56 pkt,
 4. miejsce – Aleks Zielsdorf TMR – 56 pkt,
 5. miejsce – Marcin Łuczak TMR – 50 pkt.

Wszyscy laureaci otrzymali cenne nagrody od KRUS, PIP, WIR oraz partnerów Szkoły: firmy KUHN Maszyny Rolnicze i Agromarket Jaryszki. Konkurs podsumował p. dyrektor Jacek Michalski, który podkreślił wyraźnie potrzebę znajomości przepisów bhp i p.poż. oraz konieczność ich stosowania w życiu i pracy zawodowej.

Następny konkurs to eliminacje szkolne Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o BHP i Ergonomii w Rolnictwie, który odbędzie się wiosną 2019 roku. Zwycięzca eliminacji weźmie udział w finale krajowym w SGGW w Warszawie.

Podsumowując, możemy być dumni z poziomu wiedzy naszych uczniów, ale zawsze możemy jeszcze coś poprawić. Na uwagę zasługuje fakt, że to dziewczyna z agrobiznesu pokonała chłopców z mechanizacji, tym bardziej godny podkreślenia, że Natalia zdobyła w teście 38 pkt na 40 pkt możliwych do zdobycia, co jest rekordem wszystkich eliminacji.

Karol Wesołowski12-10-2018 r.

W Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Stęszewie w dniu 11 października odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowo – informacyjne w ramach cyklu spotkań pt.: „Rolnicze wykorzystanie oraz ochrona wód przed zanieczyszczeniami”. Spotkanie zorganizowane zostało przez Wielkopolską Izbę Rolniczą przy współfinansowaniu ze środków UE w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Jako pierwsza zajęła głos pani Jagoda Andrzejewska – Dyrektor Zarządu Zlewni w Poznaniu. Przedstawiła strukturę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz szczegółowo wyjaśniła zmiany, jakie w zakresie gospodarowania wodnego wprowadziła ustawa Prawo wodne. Rolnicy szczególnie dopytywali o to kto dopowiada za konserwację cieków i rowów. Pani Dyrektor wyjaśniła, że za rowy (dawne urządzenia melioracji szczegółowej) odpowiadają właściciele to jest spółki wodne, jeżeli takowe są lub starostwo albo właściciel gruntu. Przekazała również informację, gdzie można zgłaszać problemy związane ciekami wodnymi- najlepiej do najbliższego nadzoru wodnego. Zwróciła także uwagę, że rolnik nie musi się martwić czy daną sprawę zgłosił do odpowiedniej jednostki Wód Polskich – to Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest zobowiązane skierować sprawę do właściwej swojej jednostki. Ponadto Pani Dyrektor omówiła konieczność ponoszenia opłat za korzystanie z wód. Kiedy wymagane są stosowne pozwolenia, kiedy nie ma takiej potrzeby.

Kolejnym poruszanym tematem była sprawa własności gruntu i obrotu ziemią przez który przepływa ciek wodny (ciek podstawowy), którego zgodnie z nową ustawą właścicielem są Wody Polskie.

Rolnicy zgłosili problem dotyczący nie możliwości sprzedaży gruntów przez który przepływa „państwowy ciek wodny”, gdy nie jest on wydzielony jako odrębna działka. W takim przypadku rolnik jest właścicielem gruntu pod tym ciekiem, a ciek jest własnością Skarbu Państwa, taki stan rzeczy blokuje sprzedaż działki. Gdy grunt pod „państwowym ciekiem” jest wydzielony jako odrębna działka i należy do Państwa, wtedy nie ma problemu z obrotem ziemią. Cezary Siniecki – Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu nakreślił ten problem. Wskazał, że WZMiUW starał się uregulować te kwestie, ale niestety nie zdążył przed zmianą przepisów. Pani Dyrektor J. Andrzejewska przyznała rację, że jest to istotny problem, który jak i wiele innych Wody Polskie będą starały się rozwiązywać w miarę możliwości na bieżąco. Gospodarka wodna nigdy nie była dostatecznie finansowana – podkreśliła pani Dyrektor. Jednocześnie poinformowała, że jest przygotowywana zmiana prawa wodnego, bo w obecnej formie nie precyzuje ono wielu spraw, co powoduje niemożność podejmowania niektórych działań. Niestety przejęcie spraw od poprzednich instytucji nie przebiegło płynnie, wyniknęło i ciągle wynika wiele sprzeczności, szczególnie natury prawnej.

Rolników obecnych na spotkaniu najbardziej interesowało kto będzie dbał o utrzymanie i konserwacje tych tzw. „państwowych cieków wodnych”. W roku obecnym jest susza, więc nie ma zbyt wielu problemów z podtopieniami i zalaniem pól uprawnych. Jednak gdy pojawią się duże ilości opadów, problem zapewne wystąpi i co wtedy – dopytywali się rolnicy.

W temacie spółek wodnych nie zmieniły się przepisy dotyczące finansowania, udzielania dotacji, czy zakładania spółek. Zgodnie z nowymi przepisami spółki wodne są natomiast zobowiązane do prowadzenia (zgodnie z art. 441 ust. 4 nowego prawa wodnego) ksiąg rachunkowych, a także do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Do tej pory nie musiały tego robić, ale już związki spółek owszem – wyjaśnił Jarosław Krupa – Dyrektor Poznańskiego Związku Spółek Wodnych.

Temat stosowania nawozów i programu azotanowego omówiła pani Iwona Świechowska z Centrum Doradztwa w Brwinowie Odział w Poznaniu. Zwróciła szczególną uwagę na terminy stosowania nawozów, ilości, okresy przechowywania, konieczność sporządzania planów nawozowych. Jednak największe niezadowolenie wśród rolników wywołała informacja o całkowitym zakazie przechowywania pomiotu kurzego bezpośrednio na gruncie.

Nawet informacja na temat przewidzianego czasu na dostosowanie się gospodarstw do wymogów programu azotanowego jak np. budowa odpowiednich urządzeń do przechowywania nawozów, w szczególności naturalnych, czy ograniczone terminy stosowania nie wywołało tak żywej reakcji jak całkowity zakaz składowania czy przechowywania pomiotu kurzego na gruncie.

Obecny na spotkaniu Marian Markiewicz – Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji omówił aktualny stan naliczeń dopłat bezpośrednich. Wspomniał również o oddelegowanych pracownikach Krajowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego do pomocy w Biurze Powiatowym ARiMR. Jednak muszą oni najpierw przejść odpowiednie przeszkolenia i wdrożyć się w zadania ARiMR, a na to potrzebna trochę czasu. Biuro Powiatowe ARiMR w Poznaniu jest jednym z biur, które obsługują najwięcej beneficjentów a pracowników nie ma w nadmiarze. Mimo trudności, jak zapewnił Kierownik, biuro stara się wykonywać wszystkie zadania terminowo.

Marta Ceglarek


20-11-2017 r.

16 listopada, po raz 9 odbył się w Golęcińskiej Szkole Konkurs Wiedzy o BHP w Rolnictwie, organizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Państwową Inspekcję Pracy. W pierwszym etapie 38 uczniów z klas III i IV Technikum Mechanizacji Rolnictwa oraz II Technikum Agrobiznesu rozwiązywało test teoretyczny składający się 40 zadań.

Po podsumowaniu punktów tej części wyłoniono 5 finalistów, którzy w drugim etapie zmierzyli się z zadaniem praktycznym. Przedmiotem ich zadania był zestaw złożony z ciągnika New Holland i prasy kostkującej Z-224. Uczniowie musieli znaleźć jak najwięcej niezgodności z przepisami BHP zestawu przygotowanego do transportu po drodze publicznej.


Trzecią część konkursu stanowił finał teoretyczny, którym każdy z finalistów musiał odpowiedzieć na 3 pytania, które oceniała komisja składająca się z przedstawicieli KRUS, PIP Wielkopolskiej Izby Rolniczej i szkoły. W wyniku podsumowania punktów z trzech etapów ustalono kolejność laureatów. Pierwsze miejsce zajął Mateusz Łuczak z klasy III TMR, drugą lokatę zdobyła Natalia Biniasz z klasy II TA (ogromna niespodzianka!!!), trzecie miejsce przypadło Adamowi Koblańskiemu – III TMR, czwarte i piąte miejsce zajęli odpowiednio Przemysław Fechner i Radosław Jocz z klasy IV TMR.

Laureaci otrzymali cenne nagrody od organizatorów konkursów, a także od sponsorów: Wielkopolskiej Izby Rolniczej, firm KUHN Maszyny Rolnicze i Agromarket Jaryszki. W imieniu organizatorów nagrody wręczyli p.p. Marek Miechurski i Bartosz Nyckowski KRUS Poznań oraz Włodzimierz Traczyński z Państwowej Inspekcji Pracy. W imieniu Wielkopolskiej Izby Rolniczej p. Kornel Pabiszczak wręczył nagrody w postaci powerbanków ufundowanych przez Radę Powiatową WIR w Poznaniu oraz Zarząd.

Powstał projekt organizacji w naszej szkole zawodów na poziomie wojewódzkim, to znaczy w przyszłym roku na Golęcinie zmierzyliby się uczniowie laureaci konkursów szkolnych ze szkół rolniczych z całej Wielkopolski. Mamy nadzieję, że projekt zostanie zrealizowany, gdyż będzie to z korzyścią zarówno dla idei konkursu „BHP w rolnictwie”, jak również idei integracji młodzieży z różnych stron naszego województwa.

Źródło: Materiały Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu


02-10-2017 r.

W sobotę 30 września br. Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu obchodziło Jubileusz 70 lat istnienia szkoły. W nietypowej scenerii, pośród maszyn rolniczych, tłumnie przybyli dawni uczniowie i by wspólnie świętować Jubileusz szkoły. Golęcińska Szkoła na przestrzeni siedemdziesięciu lat kształcenia wydała blisko 10 tys. absolwentów. Mimo wielu zawirowań i chęci likwidacji, szkoła utrzymała się i kształci na akademickim poziomie. Od 1 września 2014 roku szkoła stała się jednostką publiczną prowadzoną przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Zajęcia z niektórych przedmiotów odbywają się w laboratoriach Uniwersytetu Przyrodniczego przez nauczycieli akademickich. Ten sposób prowadzenia dydaktyki daje uczniom większe możliwości zgłębiania wiedzy i rozwijania zainteresowań, co owocuje kontynuacją nauki na wyższych uczelniach bez większych problemów. Absolwenci tej szkoły są przyjmowani z otwartymi ramionami przez wyższe uczelnie rolnicze w kraju. Uczniowie są dobrze przygotowani zarówno pod względem wiedzy jak i umiejętności praktycznych.


Uroczystości rozpoczęła jubileuszowa msza święta odprawiona w Kościele św. Jana Marii Vianneya na niedalekim Sołaczu. Potem akademia na placu przed szkołą. Jednymi z najbardziej znanych Absolwentów Golęcińskiej szkoły są: Stanisław Kalemba – poseł na Sejm siedmiu kadencji i Minister Rolnictwa w latach 2012 – 2014 oraz Zbigniew Ajchler poseł ma Sejm obecnej VIII kadencji. Szkoła również osiąga sukcesy w dziedzinie sportu. Uczniowie tej szkoły startują w mistrzostwach świata i olimpiadach sportowych.

Gratulacji nie było końca, zasłużeni dla tej szkoły otrzymali wiele wyróżnień, między innymi:


Odznakę honorową „Zasłużony dla województwa wielkopolskiego” przyznaną przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Wielkopolska Izba Postanowiła również uhonorować zasługi tej szkoły dla rozwoju wielkopolskiego rolnictwa, przyznając uchwałą Zarządu wyróżnienie specjalne: „Medalion Im. Dr Aleksandra Hrabiego Szembeka za Działalność na Rzecz Rolnictwa I Rozwoju Wsi Wielkopolskiej”, który to Medalion Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski wręczył osobiście, dekorując sztandar szkoły. Wyróżnienie to jest przyznawane przez WIR dla osób i instytucji, które szczególnie zasłużyły się dla wielkopolskiego rolnictwa. W kilku słowach kierowanych do zebranych Prezes WIR Piotr Walkowski pogratulował osiągnięć szkoły, życząc jednocześnie dalszych sukcesów w trudzie nauczania i rozwijania się szkoły.

Wychowankowie golęcińskiej szkoły są dumni, że mogli być uczniami tak znakomitej szkoły. Jak sami mówią zawdzięczają wiele swojej szkole. Szkoła nie tylko uczy ale także wychowuje, przekazuje wartości, o których dzisiaj często się zapomina. Zamiłowanie do pracy w zawodzie rolnika, szacunek do ziemi.


Należy też wspomnieć, że Wielkopolska Izba Rolnicza patronuje klasie agrobiznesu i na terenie Golęcińskiej szkoły ma swoją siedzibę. WIR chętnie przyjmuje do swojego biura uczniów na praktykę, aby poznali pracę samorządu. Może kiedyś powrócą w progi WIR stając się pracownikami samorządu rolniczego.

Marta Ceglarek


06-09-2017 r.

Jak wiele szkół, tak również Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu, miało inaugurację roku szkolnego 2017/2017 w poniedziałek 4 września br.
Uroczyste rozpoczęcie odbyło się na placu przed szkołą. Dyrektor szkoły Andrzej Kabaciński powitał gości przybyłych na tę uroczystość, szczególnie władze Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, pod którego skrzydłami Golęcińskie Technikum kształci młodzież. Przede wszystkim powitał uczniów pierwszych klas tj. 2 klasy Technikum Weterynaryjnego, klasę Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki, oraz Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej. W sumie naukę w klasach pierwszych rozpoczęło niespełna 120 uczniów, a ogółem w szkole uczy się blisko pięciuset młodych ludzi.
Prorektor UP w Poznaniu Prof. dr hab. Cezary Mądrzak kierując słowa do uczniów powiedział, że bardzo się cieszy, że właśnie ta szkoła została wybrana przez tak duża liczbę osób. Szkoła ta pozwala na rozwój osobisty pod kierunkiem wspaniałych nauczycieli również akademickich. Poziom nauczania jest bardzo wysoki, gdyż wiele zajęć prowadzą nauczyciele akademiccy. Na koniec życzył wszystkim zarówno uczniom jak i nauczycielom wielu sukcesów i osiągnięć.


Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej z uwagi na nie możność osobistego uczestnictwa w inauguracji, skierował do całej szkolnej społeczności Golęcińskiego Technikum okolicznościowy adres, w którym czytamy między innymi: aby zdobywanie wiedzy, jak i jej przekazywanie, było źródłem nieustających sukcesów, satysfakcji i znaczących dokonań w obszarach działalności edukacyjnej. Niech lata spędzone w murach tej Szkoły będą dla Państwa nie tylko miejscem codziennej pasjonującej pracy, ale również miejscem rozwoju społecznego, kontaktów towarzyskich i długoletniej przyjaźni.
Należy tutaj wspomnieć, że Wielkopolska Izba Rolnicza jako partner wspierający Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu współpracuje od dawna z Golęcińską Szkołą. Właśnie tutaj znajduje się też siedziba WIR.


Marta Ceglarek


24-08-2017 r.

Na zaproszenie Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu Poznańskiego Seweryna Waligóry, w dniu 23 sierpnia 2017 r. Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu Mirosław Potrawiak uczestniczył w spotkaniu Komisji.


Przewodniczący Mirosław Potrawiak przedstawił zasady funkcjonowania Samorządu Rolniczego jakim jest Wielkopolska Izba Rolnicza. Mówił między innymi o sposobie przeprowadzania wyborów, kompetencjach, organach i działaniach podejmowanych przez Wielkopolską Izbę Rolniczą.

Komisja podkreśliła, że Wielkopolska Izba Rolnicza funkcjonuje w sposób sprawny, angażuje się w wiele spraw, mimo skromnych środków jakie posiada. Podejmuje naprawdę mnóstwo inicjatyw i broni interesów rolników, mimo to rolnicy nie dostrzegają i nie doceniają wysiłków Izb Rolniczych. Członkowie komisji zauważyli również fakt, że opinie samorządu rolniczego dotyczącego rolnictwa nie są wiążące. Mogą być brane pod uwagę, lub nie.

Wszyscy uczestnicy spotkania zadeklarowali wolę szerokiej współpracy w dziedzinie rolnictwa i spraw rolniczych.

Marta Ceglarek


20-06-2017 r.

W dniu 13 czerwca w Stęszewie odbyło się Forum Rolniczo-Łowieckie. Sala Urzędu Miejskiego w Stęszewie została udostępniona przez Burmistrza Miasta i Gminy Stęszew Pana Włodzimierza Pinczaka nieodpłatnie. Urząd przygotował dla uczestników również kawę i herbatę oraz ciasteczka.

Było to kolejne z zaplanowanych 27 spotkań w województwie wielkopolskim. Spotkanie otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej pan Mirosław Potrawiak. Polski Związek Łowiecki reprezentował Zbigniew Zieliński – Przewodniczący ZO PZŁ w Poznaniu, a z ramienia Starosty powiatu poznańskiego w spotkaniu uczestniczył pan Roman Graczyk. W imieniu Zarządu WIR w Forum wziął udział Pan Jerzy Kostrzewa – Członek Zarządu.

Pan Zbigniew Zieliński poinformował o przeprowadzonej kategoryzacji obwodów łowieckich, którą przeprowadza się co 10 lat. Pieniądze są wpłacane do poszczególnych gmin za dzierżawę obwodów. Opłaty zależą od kategoryzacji obwodu. Obwodów łowieckich mamy w Wielkopolsce ponad 500. Większość tych umów kończyła się z końcem marca tego roku, więc zostały podpisane nowe umowy dzierżaw. Początkowo w skali województwa było 8 opinii negatywnych co do wydzierżawienia obwodów, jednak po rozmowach wszystkie opinie są pozytywne. Zostały sporządzone wieloletnie łowieckie plany hodowlane, w których wzięto pod uwagę wyniki ostatniej inwentaryzacji. Wynika z niej, że stan zwierzyny jest o ok. 30-40% wyższy. Plany pozyskania zwierzyny zakładają również wzrost mniej więcej na tym samym poziomie.

Pan Mirosław Potrawiak Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej powiatu poznańskiej powiedział, że wszystkie opinie co przedłużenia dzierżaw kołom łowieckim w powiecie poznańskim są pozytywne.


Rolnicy obecni na spotkaniu domagali się znacznej redukcji zwierzyny. To samo mówili również leśnicy. Szkody wyrządzane przez dziką zwierzynę w okręgu poznańskim są jednymi z największych, również i kwota wypłacanych odszkodowań jest też jedną z najwyższych w przeliczeniu na jedno koło i wynosi ok. 35 tys. zł rocznie.

Istnieje również problem szkód wyrządzanych przez inne zwierzęta takie jak kruki, żurawie, gęsi czy bobry. W przypadku bobrów jest możliwość redukcji populacji od października do końca lutego, ale pozwolenie na redukcję musi wydać Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, gdyż bóbr podlega ochronie. Mogą to robić tylko koła upoważnione. Obecnie populację bobra szacuje się na ok 90 tys. sztuk. Kolejnym zwierzęciem, które wyrządza bardzo duże szkody i którego liczebność znacznie wzrosła to łoś, bo aż do ok. 30 tys. sztuk i nadal notuje się wzost, a Ministerstwo Środowiska nadal nie chce wyrazić zgody na redukcję populacji – podkreślił Z. Zieliński.

Jeszcze kilka słów nt nowelizacji ustawy Prawo Łowieckie. Ustawa Prawo Łowieckie jest w trakcie opracowywania. Ustawa miała wejść od stycznia tego roku ale tak się nie stało, wobec czego, szacowanie szkód odbywa się na dotychczasowych zasadach, tj. przez myśliwych. Podpisana ustawa ma wejść od przyszłego roku W projekcie szacowanie szkód miało być wykonywane przez pracowników wojewody. Miało to być ok. 30-40 mln złotych, ale Minister Finansów się nie zgodził na tak duże koszty. Obecnie został powołany zespół ds. szacowania szkód łowieckich i kwestia szacowania szkód jest w trakcie ustalania.

Zależy nam myśliwym na dobrych relacjach i współpracy z rolnikami a pseudoekolodzy chcą poróżnić myśliwych i rolników.

I rolnicy i myśliwi obecni na spotkaniu wyrazili chęć współpracy w kwestii ochrony plantacji przed szkodami wyrządzonymi przez zwierzynę dziką.

Jak podkreślali myśliwi i leśnicy – jest wiele niedomówień w prawie łowieckim, ustawie o ochronie przyrody, jest też kwestia różnej interpretacji zapisów aktów prawnych – trzeba to uporządkować. Również jedną z przyczyn, jak zauważyli przedstawiciele kół łowieckich jest też łagodniejszy klimat oraz zmiana struktury upraw – chodzi głównie o kukurydzę. Zastanawiano się również nad zbadaniem tak wysokiego wzrostu liczebności dzikich zwierząt, szczególnie tych łownych z punktu widzenia nauki.


Pan Jerzy Kostrzewa wyraził swoje zadowolenie ze spotkania oraz z merytorycznej i spokojnej dyskusji. Organizacja tych spotkań jest wynikiem wielu wniosków ze strony rolników. Chodzi o nawiązanie współpracy pomiędzy bracią myśliwską a rolnikami.

Na spotkaniu pojawiła się sprawa utylizacji patrochów i innych pozostałości po upolowanej zwierzynie. Zdaniem rolników powinno się te pozostałości oddawać to utylizacji, a nie pozostawiać w lesie, zwłaszcza kiedy jest realne zagrożenie wirusem ASF. Została jeszcze poruszona sprawa uśmiercania zwierzyny, która została ranna z w wyniku kolizji drogowych. Zdarzały się sytuacje, że nikt nie chciał, albo też nie pozwalały na to przepisy, aby uśmiercić potrącone zwierzę, żeby się nie męczyło.

Z poruszanych spraw i dyskusji wynika, że trzeba dopracować przepisy w wielu kwestiach oraz zmniejszyć populację dzikiej zwierzyny, zwłaszcza łownej.

Marta Ceglarek


10-05-2017 r.

 • Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu prowadzi nabór na kierunki:
  • Technik weterynarii
  • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • Technik inżynierii środowiska i melioracji
  • Technik agrobiznesu
  • Technik mechanizacji rolnictwa

Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu
ulica Golęcińska 9, 60-626 Poznań
Telefon: 61-8464485, Fax:61-8411-583
Email: sekretariat@zstpoznan.pl

 • Zespół Szkół Im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy prowadzi nabór na kierunek:
  • Technik architektury krajobrazu

Zespół Szkół Im. Jadwigi I Władysława Zamoyskich w Rokietnicy
ul.Szamotulska 24
60-090 Rokietnica
email: zsrokietnica@powiat.poznan.pl
tel: 61 8145027

 • Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy – Technikum w Poznaniu - prowadzi nabór na kierunki:
  • Technik ogrodnik
  • Technik architektury krajobrazu

Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy – Technikum w Poznaniu
ul.Rubież 20
61-612 Poznań
email: topoznan@powiat.poznan.pl
tel: 61 8231341


11-04-2017 r.

Od 12 marca przebywa w naszym województwie grupa 22 uczniów i 2 opiekunów ze szkoły „RODZINNY DOM WIEJSKI” w AIRE SUR L’ADOUR (południowo-zachodnia Francja).Są to uczniowie I klasy naszego odpowiednika Technikum Rolniczego. Przyjeżdżają do Wielkopolski od 2010 roku. Od 2014 roku szkoła w AIRE SUR L’ADOUR jest szkołą partnerską poznańskiego Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu, które to jest organizatorem obecnych praktyk. Praktyki odbywają się w 7 gospodarstwach uczniów lub absolwentów Technikum na Golęcinie, w samym Technikum oraz w Rolno-Sadowniczym Gospodarstwie Doświadczalnym w Przybrodzie. Jak na razie młodzi Francuzi są bardzo zadowoleni z praktyk. Bardzo im się u nas podoba. Również zadowoleni są praktykodawcy.


W jeden z weekendów uczniowie z Francji uczestniczyli w Drzwiach Otwartych szkoły na Golęcinie, którą dokładnie zwiedzili. Byli też w centrum Poznania oraz w Muzeum Rolnictwa w Szreniawie.

W jednym z kolejnych weekendów uczniowie byli z wizytą w firmie „KUHN – MASZYNY ROLNICZE”, w Muzeum Fortu VII, na stadionie LECHA i dalsze zwiedzanie Poznania.

Koniec praktyk młodych Francuzów nastąpił 1 kwietnia, a już w czerwcu 22 osobowa grupa z Technikum na Golęcinie pojedzie po raz drugi na praktyki do Francji do AIRE SUR L’ADOUR.

Jacek Michalski
TIŚiA Poznań


15-12-2016 r.


W dniu 8 grudnia rada Powiatowa Wielkopolskie Izby Rolniczej miała swoje spotkanie, tym razem głównym tematem były nowe przepisy w związku z zamiarem uchwalenia ustawy „Prawo wodne”.

Zagadnienie te omówił Zastępca Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu pan Cezary Siniecki. Powiedział, że na chwilę obecną wprowadzenie nowego prawa jest odroczone. Najwcześniej w I kwartale 2017 roku planowane jest jego uchwalenie. Jednak to i tak nie jest data wiążąca z uwagi na złożoność sprawy. Z projektu wynika, że powstanie nowa instytucja o nazwie „Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie”. Obecne struktury takie jak Zarządy Melioracji czy Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej przestaną istnieć. Całe zarządzanie zasobami wodnymi i gospodarowanie nimi będzie leżało w gestii PGWP. Jednak na dzień dzisiejszy nie wiadomo do końca jaki będzie miała ta instytucja kształt i kompetencje. Projekt ciągle jest zmieniany i cały czas ewoluuje. Dla przykładu: proponowane w pierwszych projektach wysokie opłaty za wodę zostały obniżone, być może rolnictwo zostanie z nich zwolnione częściowo lub całkowicie. Wg proponowanej ustawy nie będzie już podziału na urządzenia melioracji podstawowej i szczegółowej, będą tylko urządzenia melioracyjne. Wg nowych przepisów cały pobór wody ma być opomiarowany, choć jeszcze nie wiadomo w jaki sposób. Na chwilę obecną jest jeszcze zbyt wiele niewiadomych, nic nie można powiedzieć na pewno - powiedział Cezary Siniecki.

Następnie Zastępca Kierownika BP ARiMR Piotr Erenc powiedział wypłaceniu zaliczek na poczet dopłata obszarowych za rok 2016. W powiecie poznańskim ok. 500 gospodarstw nie otrzymało tych zaliczek a powodem mogą być błędy we wnioskach, lub kontrole.

W drugiej części członkowie Zarządu WIR Zbigniew Stajkowski i Jerzy Kostrzewa spotkali się z delegatami i omówili bieżące zagadnienia realizowane przez Wielkopolską izbę rolniczą.

Na koniec spotkania Rada przyjęła plan pracy na rok 2017.

Marta Ceglarek


08-12-2016 r.

W dniu 29 listopada 2016 r. Wielkopolska Izba Rolnicza we współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii ora z Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym zorganizowała spotkanie informacyjne dla rolników hodowców trzody chlewnej w powicie poznańskim. Spotkanie miało miejsce w udostępnionej nieodpłatnie sesyjnej Urzędu Miejskiego w Stęszewie.

Spotkanie otworzył Przewodniczący rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej Powiatu Poznańskiego Mirosław Potrawiak.


Zasady tzw. bioasekuracji omówił Powiatowy Lekarz Weterynarii Ireneusz Sobiak. W zasadzie zasady są oczywiste, tle tylko, że nie każdy stosuje się do nich. Tak naprawdę każdy hodowca świń, bydła czy drobiu, dla bezpieczeństwa swojego gospodarstwa powinien przestrzegać podstawowych zasad ochrony przed przenoszeniem i rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych zwierząt. Przede wszystkim należy zabezpieczyć budynki inwentarskie przed nieproszonymi gośćmi tzn. myszami szczurami czy ptakami dziko żyjącymi.

Należy też zwrócić uwagę, zwłaszcza w przypadku zagrożenia Afrykańskim Pomorem Świń, by w gospodarstwie nie trzymać kotów w obejściu bo one mogą się przyczynić do przyniesienia na teren gospodarstwa wirusa. Należy także wyposażyć gospodarstwo w odpowiednie maty dezynfekcyjne, przy bramach wjazdowych czy furtkach oraz przy wejściu do budynków inwentarskich. Najlepiej byłoby nie wpuszczać do gospodarstwa żadnych obcych pojazdów, a koła każdego pojazdu wjeżdżającego dezynfekować.


Jak podkreślali rolnicy, obecni na szkoleniu, głównym wektorem przenoszenia i rozprzestrzeniania się wirusa jest niestety człowiek. Pan doktor I. Sobiak oraz Robert Mieśnik z BP ARiMR przestrzegali przed zakupem świń z niewiadomego źródła, nieoznakowanych czy o podejrzanie niskiej cenie. Może to być wskaźnikiem iż świnie te są chore.

Omówiono też nowe zasady dotyczące znakowania świń oraz o obowiązku posiadania świadectw zdrowia trzody.

Marta Ceglarek


25-10-2016 r.

21 października 2016 roku w Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu odbył się konkurs ze znajomości zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym dla uczniów wymienionej szkoły (kształcących się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa).


Do współudziału i zasiadania w komisji konkursowej zaproszono przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy, Wielkopolskiej Izby Rolniczej w osobie Kornela Pabiszczaka oraz szkoły w której odbywał się konkurs.

Konkurs, przebiegał w trzech etapach.

W etapie I, do którego przystąpiło 47 uczniów, uczestnicy musieli odpowiedzieć na 40 pytań testowych przygotowanych przez pracowników KRUS. Do następnego etapu zakwalifikowało się 5 uczniów, którzy zdobyli największą ilość punktów.

Etapem II była część praktyczna. Przedstawiciele szkoły przygotowali zestaw: ciągnik rolniczy zagregowany z prasą, który został pozbawiony pewnych elementów gwarantujących bezpieczeństwo pracy. Zadaniem 5 finalistów było opisanie stwierdzonych zagrożeń.

W III etapie piątka finalistów odpowiadała na pytania ustne. Każdy z uczestników odpowiadał na 3 pytania przygotowane przez PIP.

Po zsumowaniu punktów za odpowiedzi ustne oraz dodaniu wyników z poprzednich dwóch części konkursu, komisja ustaliła kolejność miejsc jakie zajęli finaliści. Ostateczne wyniki konkursu prezentowały się następująco: I miejsce – Dominik Szalaty, II miejsce – Miłosz Budaj, III miejsce – Tomasz Koltermann, IV miejsce – Sławomir Bartkowiak, V miejsce – Łukasz Piechota.

Dla laureatów miejsc I, II i IV ze środków FPiR KRUS zakupiono elektronarzędzia (2 wiertarki udarowe i wiertarko-wkrętarkę). Wszyscy laureaci otrzymali od KRUS rękawice robocze, pasy transportowe i kamizelki odblaskowe. Elektronarzędzie dla laureata III miejsca zakupiła Państwowa Inspekcja Pracy. Ponadto laureaci otrzymali także upominki od sponsorów szkoły, tj. firmy Kuhn i Agromarketu Jaryszki oraz od Wielkopolskiej Izby Rolniczej, która jest wieloletnim partnerem Szkoły w postaci Power Banków. Upominki od WIR ufundowała Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej Powiatu Poznańskiego.

WIR


W Długiej Goślinie gm. Murowana Goślina w sobotę 18 czerwca br. miały miejsce zwody sportowo-pożarnicze i pokazy. Na Boisku szkolnym drużyny młodzieżowe oraz seniorzy Ochotniczych Staży Pożarnych z gminy Murowana Goślina rywalizowały w pokazach sprawnościowych i szybkościowych między innymi: sztafecie z przeszkodami, podłączaniu węży do motopompy itd. Zawody te były częścią obchodów 70-lecia jednostki OSP Długa Goślina. W kategorii młodzieżowej Drużyna MDP OSP Murowana Goślina zajęła 1 miejsce z rewelacyjnym czasem 94s (Sztafeta 61s i bojówka 33s). Obchody stały się okazją do realizacji jednego z wydarzeń w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenach wiejskich województwa wielkopolskiego” realizowanego wspólnie przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wielkopolską Izbę Rolniczą i Jednostki Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej projektu. Uczestnicy wydarzenia mogli nie tylko zapoznać się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa przeciwpożarowego w gospodarstwach, ale też sprawdzić swoją wiedzę rozwiązując test. Nagrodami w tym konkursie były gaśnice.


Impreza stała się też okazją do zaprezentowania bojowych wozów gaśniczych. Na imprezę przyjechał również najstarszy wóz gaśniczy w powiecie poznańskim, nazywany pieszczotliwie przez miejscowych strażaków „ Babcia” z OSP Uchorowo. Jednostka ta, mimo dojrzałego wieku (50 lat), ciągle jest w gotowości bojowej i razie potrzeby uczestniczy w akcjach.


W części oficjalnej pogratulowano zwycięzcom zawodów i wręczono nagrody. Przypomniano w skrócie 70-letnią historię OSP Długa Goślina. A wieczorem wszyscy uczestniczyli w zabawie tanecznej na świeżym powietrzu.


Marta Ceglarek

Mirosław
Potrawiak

Przewodniczący Rady powiatowej WIR

Zenon
Słupiński

Delegat na Walne Zgromadzenie WIR


Powrót