22-08-2020 r.

BHP - porażenie prądem elektrycznym


Gospodarstwo rolne, niezależnie od wielkości czy profilu produkcji wykorzystuje szereg urządzeń i maszyn zasilanych energią elektryczną. Niewłaściwe ich użytkowanie stwarza zagrożenie dla rolnika i jego środowiska. Według statystyk Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie ostatnich 3 lat porażenia prądem ze skutkiem śmiertelnym doznało 14 osób.

Foto: Marketing-ASS z Pixabay

Zagrożenia wokół urządzeń elektroenergetycznych, często lekceważone skutkują wypadkami przy pracy w gospodarstwie, głównie z następujących przyczyn:

Każdy rolnik w swoim gospodarstwie powinien dbać o prawidłowy stan urządzeń i instalacji. Wszelkie usterki należy usuwać niezwłocznie po ich zauważeniu. Nie można pozwolić na używanie niesprawnych maszyn i narzędzi. Przypominamy, że nigdy nie naprawiamy przepalonych bezpieczników, natomiast wymieniamy wkładkę topikową na nową o takiej samej wartości prądu znamionowego.

Porażenia i oparzenia prądem elektrycznym najczęściej spowodowane są wadliwą budową urządzeń, pojawieniem się napięcia na metalowych częściach urządzeń oraz nieprzestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa pracy. Urządzenia elektryczne mogą być przyczyną zagrożenia pożarowego przez zły stan instalacji oraz przeciążenie urządzeń przy braku odpowiedniego chłodzenia. Pożar może powstać przy braku ostrożności przy pracach spawalniczych i nieprawidłowym użytkowaniu elektrycznych urządzeń grzewczych. Często wypadki są konsekwencją pośpiechu, niedbalstwa i zmęczenia organizmu. Przypominamy, że nie wolno pracować pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Foto: Alina Kuptsova z Pixabay

Rolniku - nie zbliżaj się do linii elektroenergetycznych i nie dotykaj słupów. Chroń dzieci przed porażeniem prądem elektrycznym i nigdy nie pozwalaj im na samodzielne użytkowanie urządzeń elektrycznych, koniecznie zabezpiecz gniazda wtykowe.

Działanie prądu elektrycznego na organizm człowieka dzielimy na:

Podejmując się udzielenia pierwszej pomocy osobie porażonej prądem należy zachować szczególną ostrożność, aby samemu nie ulec porażeniu. W pierwszej kolejności odcinamy poszkodowanego od źródła prądu – należy wyłączyć bezpiecznik i wyjąć z gniazdka wtyczkę urządzenia, które spowodowało porażenie. Po odcięciu zasilania, gdy jesteśmy pewni, że prąd już nie oddziałuje na poszkodowanego, przystępujemy do udzielania pierwszej pomocy do czasu przybycia karetki pogotowia.

Jeżeli porażenie prądem nastąpiło na wolnym powietrzy wskutek zerwania sieci elektrycznej nie podchodzimy do linii przesyłowej na odległość mniejszą niż 5 m, natomiast w strefie ryzyka stajemy na suchej desce lub gumie.

Wielkopolska Izba Rolnicza organizuje szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej, współorganizuje spotkania i konkursy nt. zapobiegania wypadkom przy pracy na terenach wiejskich, oraz aktywnie uczestniczy w posiedzeniach komisji do spraw BHP w rolnictwie indywidualnym.

Paweł Bydałek
Źródło: KRUS

Powrót